Dergi Ara >>
Yıl:2014; Cilt: 2; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
The Journal of Happiness and Well-Being; 2014;2(2):119-131
Kişisel İyi Oluş İndeksi-Yetişkin Türkçe Formunun psikometrik özellikleri
BF Meral
Sakarya Üniversitesi, Sakarya
Araştırmanın amacı, Uluslararası İyi Oluş Grubu (International Wellbeing Group) tarafından geliştirilen ve pozitif psikoloji alanında en yaygın kullanılan ölçeklerden bir olan Kişisel İyi Oluş İndeksi Yetişkin (KİOİ- Y) formunun Türkiye’deki yetişkin örneklem üzerinden psikometrik özelliklerinin incelenmesidir. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre KİOİ-Y formunun iyi düzeyde uyum indekslerine (x2 (28.06)/sd(16)=1.75, AGFI=0.93, GFI= 0.97, NFI=0.98, RFI=0.96, CFI=0.99, IFI=0.99 ve RMSEA=0.05) sahip olduğu görülmüştür. İç tutarlık katsayısının 0.86 olarak hesaplandığı ölçekte, madde-toplam korelasyonlarının yeterli düzeyde temsil gücüne sahip olduğu ve ölçüt bağıntılı geçerliliğin sağlandığı gözlenmiştir. İlgili sonuçlara göre KİOİ-Y formunun, Türkiye’de pozitif psikoloji ve yaşam kalitesi çalışmaları kapsamında kişisel iyi oluşu ölçebilecek yeterlikte olduğu söylenebilir.
Psychometric properties of Turkish form of the Personal Well-Being Index-Adult
The purpose of this study is to examine the psychometric properties of the Personal Wellbeing Index-Adult (PWI-A) that was developed by The International Wellbeing Group (2006) and one of the most commonly used scales to assess the positive psychology in Turkish adult sample. The results of Confirmatory Factor Analysis (x2 (28.06)/sd(16)=1.75, AGFI=0.93, GFI= 0.97, NFI=0.98, RFI=0.96, CFI=0.99, IFI=0.99 and RMSEA=0.05) showed that PWI-A had good fit indexes. The internal consistency coefficient was accounted as 0.81, item total correlations showed good level representativeness, and the scale provided the criterion validity. Accordingly, this study suggests that the Turkish form of the Personal Wellbeing Index-Adult (PWIA) could be a useful assessment tool when it comes to measuring positive psychology and quality of life in Turkey.