Dergi Ara >>
Yıl:2015; Cilt: 5; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Journal of Mood Disorders; 2015;5(3):120-125
Atorvastatin ve melatoninin psikoz modeli oluşturulmuş sıçanlar üzerine olan antipsikotik benzeri etkilerinin incelenemesi
V Solmaz, D Delibaş, S İnanır, O Erbaş
Turhal Devlet Hastanesi, Tokat
Amaç: Son yıllarda yapılan çalışmalarda psikoz gibi dopaminerjik bozukluklarla giden hastalıkların patogenezinde serotonerjik bozukluk ve artmış inflamasyon gibi başka mekanizmaların da olabileceğini öne sürülmüştür ve bu yolaklarla etkili antipsikotik özelliği olan yeni ilaçların gerekliliği belirtilmiştir. Bu çalışmanın amacı, deneysel olarak oluşturulan, apomorfinle tetiklenmiş psikotik davranışlar üzerine atorvastatin ve melatoninin etkilerini incelemektir. Gereç ve Yöntem: Apomorfinle tetiklenmiş steroyotipi modeli in vivo dopamin agonisti yada dopamin antagonistlerinin dopaminerjik aktivitelerini değerlendirmek için kullanılan deneysel bir modeldir. Çalışmamıza n=6 olacak şekilde 7 grup sıçan alındı. Gruplar 10 mg/kg, 20 mg/kg atorvastatin, 10 mg/kg ve 20 mg/kg melatonin, %1’lik etanol (1 ml/kg), klorpromazin 1mg/kg ve izotonik NaCl 1ml/kg olacak şekilde belirlendi. Tüm sıçanlar 15’er dakikalık periyotlar süresince gözlenerek apomorfinle tetiklenmiş çiğneme hareketleri ve steryotipi skorları değerlendirildi. Bulgular: 20 mg/kg atorvastatin ve 20 mg/kg melatonin çiğneme hareketi skorlarını izotonik verilen gruba göre belirgin derecede azaltmıştı (p<0.05). 10 mg/kg atorvastatin ve 20 mg/kg melatonin verilen gruplarda, izotonik grubuna göre steryotipi skorları istatistiksel olarak anlamlı derecede azalmıştı (p<0.05), ancak bu etki 20 mg/kg dozundaki atorvastatin grubunda daha belirgindi (p<0.001). Sonuçlar: Klinik pratikte sıkça kullanılmakta olan antipsikotik ajanların fazlaca yan etkileri ve tatmin edici olmayan etkileri göz önüne alındığında antiiflamatuar, nöroptotektif özellikleri olan atorvastatin ve melatoninin yeni tedavi alternatiflerine ışık tutabilir.
Antipsychotic like effects of atorvastatin and melatonin in a psychosis model in rats
Objective: In recent years besides dopaminergic imbalance exhibition of other possible mechanisms like inflammation and serotonergic abnormalities have pointed out the need for new antipsychotic drugs. In this study our aim was investigating the effects of atorvastatin and melatonin in experimental psychosis model in rats. Materyal and Methods: Apomorphine-induced stereotypy has been used as a convenient method for in vivo screening of dopamine agonists or antagonists, and assessment of dopaminergic activity. All rats were observed and assessed singly in the Plexiglas cage, 7 (n=6) groups of rat were administered atorvastatin (10, 20 mg/kg, i.p.), melatonin (10, 20 mg/kg, i.p.), 1% ethanol sham (1 ml/kg, i.p.) chlorpromazine (1 mg/kg; i.p.) or isotonic NaCl (1 ml/kg, i.p.). After apomorphine administration, the rats were immediately placed back into the metal cages and observed for stereotypic and rearing behaviors for 15 minutes. Results: Whereas 20 mg/kg of atorvastatin and 20 mg/kg of melatonin decreased rearing behavior scores compared to saline group significantly (p<0.05). 10 mg/kg of atorvastatin and 20 mg/kg of melatonin groups had decreased stereotypy scores (p<0.05), but 20 mg/kg of atorvastatin caused a stronger decrease (p<0.001). Conclusions: In the clinical practice when antipsychotic’s side effects and non-satisfactory treatment options are regarded, it is obvious that new drugs like atorvastatin and melatonin with different mechanisms (like anti-inflammatory, neuroprotective effects) of actions will enlighten the future studies.