Dergi Ara >>
Yıl:2015; Cilt: 5; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Journal of Mood Disorders; 2015;5(3):113-119
Major depresyonda antidepresan tedaviye erken cevabın tedavi yanıtını yordayıcılığı
S Bulut, SD Bulut, E Ak, MCB Şengül
GATA, Ankara
Amaç: Depresif bozukluğu olan olgularda, başlanan antidepresan tedaviye cevabın nasıl olacağı öngörülebilir mi? Günümüzde antidepresan tedavide etkinliğin ortaya çıkması için beklenmesi gereken ve genel görüş haline gelen 6 haftalık sürenin kısaltılması tedavi müdahalelerinin daha erken yapılabilmesi açısından önemli olabilir. Bu çalışmada depresyonda antidepresan tedavi ile belirtilerde erken dönemdeki azalmanın tedavi yanıtına olan etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmaya DSM-IV ölçütlerine göre majör depresif bozukluk tanısı alan, ayaktan ya da yatarak antidepresan tedavi başlanan 87 olgu alınmıştır. Tedavinin başlangıç, 2., 4. ve 6. haftalarında Hamilton depresyon ölçeği (HAM-D) uygulanmış; altıncı haftada HAM-D puanlarında %50 ve daha fazla azalma tedaviye yanıt olarak belirlenmiştir. HAM-D puanlarında 2. ve 4. haftalardaki azalmanın derecesi ile 6. haftadaki yanıt oranları arasındaki ilişki incelenmiştir. Bulgular: Altıncı haftanın sonunda 87 depresyon olgusunun 73’ü (%83.9) tedaviye yanıt vermiş, 14’ü (%16.1) yanıt vermemiştir. İkinci hafta HAM-D puanlarındaki azalmanın derecesi ile 6. haftadaki yanıt oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır. Dördüncü hafta HAM-D puanlarındaki azalmanın derecesi ile 6. haftadaki yanıt oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (p=0.003). Tartışma: Çalışmamızda tedavinin erken dönemlerinde belirtilerinde iyileşme olmayan olguların, süreçte de tedavi yanıtlarının iyi olmadığı tespit edilmiştir. Elde edilen veriler doz artırımı ya da ilaç değişikliklerinin hastalığın daha erken dönemlerinden itibaren gündeme getirilebileceğini göstermesi bakımından önemlidir.
Value of early symptomatic response to antidepressant treatment in predicting treatment response in major depression
Objective: Is it possible to predict the antidepressant treatment response in patients with major depressive disorder? For the antidepressant treatment, the common belief is to wait 6 weeks for deciding its effectiveness. It seem to be crucial to shorten this period for the patients with depressive symptoms in order to make earlier interventions. The aim of this survey is to find the association between early symptomatic improvement and the clinical response to antidepressant treatment in depression. Method: Eighty-seven participants who met the DSM-IV criteria for major depressive disorder in both inpatient and outpatient clinics were included in this study. During the initial, second, fourth and sixth weeks of the treatment Hamilton Depression Scale (HDS) were applied; the %50 reduction of the HDS score achieved in the sixth week was defined as treatment response. The relation between the degree of decrease in second and fourth week HDS scores with the response in the sixth week were investigated. Results: At the end of sixth week, 73 (%83.9) of 87 patients responded to their treatment, whereas 14 (%16.1) of them did not. The correlation between the degree of reductions in HDS scores at the second and sixth weeks was not statistically significant, whereas statistically significant results were found between the decreases in HDS scores at fourth and sixth weeks. Discussion: The findings of this study suggest that the patients who did not respond to their treatment in the early stage did not show satisfactory response to their treatment afterwards. Based on the results, increasing the doses and switching the drugs may well be considered even in the early stages of the disorder.