Dergi Ara >>
Yıl:2015; Cilt: 5; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Journal of Mood Disorders; 2015;5(3):95-103
İki uçlu duygudurum bozukluğu hastalarının tedaviye katılımları ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi
G Bahar, HA Savaş, A Ünal, A Bahar
Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep
Yöntem: Araştırmanın örneklemini, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Duygudurum Bozuklukları Birimine başvuran, çalışmaya alınma ölçütlerine uyan İUDB tanısı alan 59 hasta oluşturmaktadır. Bulgular: Bu çalışmada tedaviye katılım ile sosyal destek arasında anlamlı ilişki bulunduğu saptanmıştır. Yaş, cinsiyet, hastalığın ilk ortaya çıkış dönemi, hastalığın gidişi, ilaçların düzenli kullanımı, ilaç kullanmama durumu ve nedenlerinin (çevrenin olumsuz tutumu, tedavi faydasız düşüncesi, yan etkilerin yaşanması) tedaviye katılımı etkilediği belirlenmiştir. Tartışma: Hastaların tedaviye katılımının düzenli olarak standardize kriterler ve ölçeklerle değerlendirilmesi, uyumsuzlukla baş etme çalışmalarının düzenlenmesi, yatarak tedavi sırasında gruplar oluşturularak hasta ve ailelerine yönelik ruhsal eğitimlerin planlanması, psikiyatrik hizmetlerin ailenin güçlü ve zayıf yanlarını dikkate alacak şekilde düzenlenmesi, hasta ve ailesinin başa çıkma konusunda bilgilendirilmesi ve yeterli sosyal destek ağlarının oluşturulması, İUDB hastalarının tedavi ekibine ulaşabilme ve ilaç kontrolleri açısından düzenli poliklinik takibinin sağlanması, tedaviye devam etme oranını arttıracak önlemler alınması, daha geniş bir hasta grubunda ve daha uzun süreli bir izlem çalışmasının yapılması önerilmektedir.
Treatment compliance of bipolar mood disorder patients and factors affecting compliance
Objective: The present study aims to identify the socio-demographic features, psychiatric history, clinic features, and progress of euthymic bipolar patients diagnosed with bipolar mood disorder (BMD), to evaluate patients’ levels of adherence to treatment, to evaluate insight and social support levels and to identify their relationship between treatment adherence. Method: The sample comprised of 59 BMD patients in Gaziantep University Sahinbey Research and Practice Hospital Psychiatry Department Mood Disorder Clinic, who met the study requirements, Results: The results revealed that there is a significant relationship between adherence to treatment and social support levels. It was also found out that age, sex, first mood period in the onset of the disorder, progress of the disorder, regular use of drugs, drug non-adherence and its causes (the environment’s negative attitudes, the opinion that the treatment is useless, experience of side-effects) that have influenced treatment adherence Conclusion: The following recommendations are made here; evaluating the patients’ treatment compliance at regular intervals with standardized criteria and scales; planning mental health training for inpatients and their families by groups; organizing psychiatric services taking into account the strengths and weaknesses of families; informing patients and families about coping and building sufficient social support networks, ensuring regular outpatient follow-up of bipolar mood disorder (BMD) patients for access to the treatment team and medication control; taking measures to increase treatment continuation; finally conducting a study with longer follow-up period than this one in a larger sample.