Dergi Ara >>
Yıl:2015; Cilt: 5; Sayı: 1>> Özet
TAM METİN
Güncel Psikiyatri ve Psikonörofarmakoloji; 2015;5(1):31-33
Valproik Asit ile İlişkili Ensefalopati Olgusu: Bir Olgu Sunumu
S Atik, M Semiz, M Erdem, A Balıkçı, Ö Uzun
Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Ankara
Amaç: Valproik asidin bilinen sık yan etkileri sedasyon, gastrointestinal rahatsızlıklar, tremor, kilo alımı, hepatik enzimlerin yükselmesi, saç yitimidir. Bu yan etkilere ek olarak geri dönüşlü olmayan karaciğer yetmezliği, hemorajik pankreatit, ve ensefelopati seyrek görülen yan etkileridir. OLGU: 21 yaşında, erkek hasta çok konuşma, uykuda azalma, saldırgan davranışların olması üzerine kliniğimize yatırılmıştır. Manik epizod tanısıyla haloperidol ve valproat başlandı. Bir hafta sonra Valproat 1500mg/ gün olacak şekilde arttırıldı. Hastada üç gün sonra uykuya eğilim, bilinç bulanıklığı ve irregüler miyoklonik kasılmalar gelişti. Nörolojik muayenesinde bilinci konfüzeydi. Valproat düzeyi 110(Normal aralık 80-120) olarak normal sınırlardaydı. Hastanın Valproat ile ilişkili bir konfüzyon tablosu geliştiği düşünülerek tedavisinden valproat kesildi, hastaya mayi desteği verildi. Valproatın kesimi ile 24 saat içinde hızlı ve belirgin düzelme görüldü. Tartışma: Valproata bağlı ensefalopatinin erken tanınması önemlidir.Tabloya hiperamonyemi eşlik edebilmektedir. Fakat hiperamonyeminin görülmediği ensefalopati vakaları da bildirilmiştir. Bu olgu ile, genç hastada terapötik aralıktaki valproat seviyesinde deensefalopati gelişebileceği gösterildi.
An Encephalopathy Case related with Valproic Acid
Objective: Valproic acid’s commonly known side effects include sedation, gastrointestinal disturbances, tremor, weight gain, elevation of hepatic enzymes,the loss of hair. In addition to these side effects are irreversible liver failure, hemorrhagic pancreatitis, and ensefelopaty. These side effectsare rare but can be fatal. Case: Patient who 21 years old was admitted clinic because of sleep reduction, aggressive behavior,talk a lot . Haloperidol and valproate diagnosed with manic episodes in this case was started. One week later, valproate had been increased 1500 mg / day. After three days, tendency to sleep, consciousness and irregular myoclonic seizures was developed by the patient. His conscious was confused in his neurological examination. Valproate level was 110 (normal range 80-120) as within normal limits. Thinking that a confusion status associated with valproate was developed by patients,valproate were discontinued from treatment and mai support was provided to patients.After stopping valproate, rapid and significant improvement was seen within 24 hours. Conclusion: Early diagnosis of encephalopathy due to valproate is important. Hyperammonemia may accompany the status. But cases of hyperammonemia that have not been observed in encephalopathywere reported. This case shows that valproate in theraupatic levels can developed with encephalopathy.