Dergi Ara >>
Yıl:2015; Cilt: 5; Sayı: 1>> Özet
TAM METİN
Güncel Psikiyatri ve Psikonörofarmakoloji; 2015;5(1):26-30
Sağlık Kuruluna Başvuran Olguların Psikiyatrik Hastalıklar Yönünden İncelenmesi
K Demirci, A Akpınar, GÖ Ünal, AR Yaman, A Demirdaş, İM Atay, D Gündoğar
Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta
Amaç: Psikiyatrinin çalışma alanlarından birisi sağlık kurulu işlemleridir. Bu çalışmanın amacı sağlık kuruluna başvuran olguların psikiyatri penceresinden incelenmesidir. Yöntem: Çalışma için 1 Ocak 2013 - 31 Aralık 2013 tarihleri arasında bir yıl süre ile hastanemiz sağlık kuruluna başvuran 1208 olguya ait dosyalar geriye dönük incelendi. Hastaların cinsiyetleri, yaşları, rapor alma amaçları, psikiyatri tanıları, genel ve psikiyatri özür oranları, rapor süreleri ve ağır özürlülük durumları incelendi. Bulgular: İncelenen 1208 olgunun 1036’sı (%85.76) 18 yaş ve üzerinde, 172’si (%14.24) 18 yaş altında idi. 1036 erişkin olgunun 667’si (%64.4) erkek, 369’u (%35.6) kadın olgulardı. 151 (%14.6) erişkin olguda psikiyatrik hastalık belirlendi. En sık zekâ geriliği (n=39; %25.8), şizofreni (n=31; %20.5) ve depresyon (n=27; %17.9) saptandı. En yüksek psikiyatrik özür oranı şizofrenide, en düşük anksiyete bozukluklarında idi. Psikiyatrik malüliyeti olan olguların genel özür ortalamaları, olmayanlarınkinden anlamlı düzeyde daha yüksekti (p<0.001). Sonuç: Ülkemizde psikiyatri alanında sağlık kurullarına başvuran olguları inceleyen bir çalışma literatürde bulunamamıştır. Bu çalışma ile ülkemizde sağlık kuruluna başvuran olgulardaki ruhsal hastalıklar ile ilgili epidemiyolojik verilere katkı sağ- lanması amaçlanmıştır. Çalışmamız sağlık kuruluna başvuran olgularda psikiyatrik hastalıkların yüksek sıklıkta görüldüğünü göstermiştir.
Investigation of Subjects Applying to the Health Board in terms of Psychiatric Diseases
Objective: One of the study areas of psychiatry is health board. The aim of this study is to investigate patients who apply to the health board in terms of psychiatry branch. Method: In this study, the files of 1208 cases who applied to the Health Board of our hospital during one year between 1 January 2013 and 31 December 2013 were analyzed retrospectively. The gender, age, psychiatric diagnoses of patients and the purpose of receiving report, general and psychiatric disability rates, the duration of report, and severe disability status were examined. Results: Of the 1208 cases analyzed, 1036 (85.76%) were 18 years old or above and 172 (14.24%) were below 18 years old. Of the 1036 adult cases, 667 (64.4%) were male and 369 (35.6%) were female. Psychiatric diseases were determined in a total of 151 (14.6%) adult cases. The most common diseases were mental retardation (n=39; 25.8%), schizophrenia (n=31; %20.5), and depression (n=27; %17.9). The highest psychiatric disability rate was in schizophrenia and the lowest psychiatric disability rate was in anxiety disorders. General average of disability in those who have psychiatric disability was significantly higher than that of non-psychiatric disability (p<0.001). Discussion: No studies were available in literature about psychiatric diseases of the subjects who applied to health board in our country. This study was performed for contributing to the epidemiologic data about psychiatric diseases in our country. Our study has shown that the psychiatric diseases are frequently seen in cases who apply to the health board.