Dergi Ara >>
Yıl:2015; Cilt: 5; Sayı: 1>> Özet
TAM METİN
Güncel Psikiyatri ve Psikonörofarmakoloji; 2015;5(1):19-25
Ebeveyne Bağlanma Envanteri Geliştirme: Bir Geçerlik Güvenirlik Çalışması
G Keskin, AB Gümüş, Z Yüncü, NM Özmutaf
Ege Üniversitesi, İzmir
Amaç: Literatürde erişkin bağlanmasına ilişkin pek çok ölçek olmasına rağmen, Türkiye’de geç ergenlik dönemine ait kullanılan özgün bir ölçek yoktur. Bu çalışmada geç ergenlerde ebeveyne bağlanma özelliklerini değerlendirmek için bir ölçek geliştirilmesi ve geçerlilik, güvenilirlik ön çalışmalarının yapılması amaçlanmıştır. Yöntem: Ebeveyne Bağlanma Envanteri geç ergenlerde bağlanma özelliklerinin, büyük sağlıklı bir örneklem (N=699) üzerinde değerlendirildiği kısa bir envanterdir. Envanter 25 maddeli beşli likert tipinde bir öz bildirim anketidir. Araştırmanın örneklemini 18-22 yaşları arasındaki üniversite öğrencisi oluşturmuştur. Ebeveyne Bağlanma Envanterinin kapsam geçerliliği için uzman görüşü alınmıştır. Analizlerde yüzey geçerliliği için Lawse kapsam geçerlilik indeksi ve oranı, yapı geçerliliği için faktör analizi (temel bileşenler), güvenirlilik için iç tutarlılık (cronbach alpha) ve test- tekrar test yöntemi kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmaya katılanların yaş ortalaması 20.06±1.7’dir. % 39.9’ u erkektir. Ölçeğin güvenilirlik çalışmasında Cronbach Alpha katsayısı .88 olarak hesaplanmıştır. Geçerlik için yapı geçerliğine bakılmıştır. Faktör analizi sonucunda özde- ğeri 1’in üzerinde dört faktör elde edilmiştir. Bu faktörler ebeveyne bağlılık, yakınlık arayışı, kaygı, ilişki bağımlılığı olarak isimlendirilmiştir. Toplam varyansın %50.50’ sini açıklayan ‘ebeveyne bağlılık’, ‘yakınlık arayışı’, ‘kaygı’, ‘ilişki bağımlılığı’ gibi dört alt ölçekten oluşan toplam 25 maddelik ebeveyne bağlanma envanteri geliştirilmiştir. Test tekrar test analizinde ölçeğin ön ve son uygulamasından elde edilen puan ortalamaları arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır. Tartışma: Bulgular, envanterin kabul edilebilir düzeyde psikometrik özelliklere sahip olduğunu ve ebeveyne bağlanma özelliklerini belirlemede kullanılabileceğini göstermiştir. Ayrıca sonuçlar, envanterin Türk toplumu için uygun olduğunu ortaya koymaktadır.
Parental Attachment Inventory Development: A Study of Validity and Reliability
Objective: In the literature, although a variety of scales for adults to attachment, in Turkey, there is not originally scale used for the period between late adolescence. The purpose of this study to develop a scale in order to evaluate the properties of parent attachment in late adolescents, to conduct reliability and validity studies of this scale. Methods: Parental attachment inventory, late adolescents, binding properties of a sample of healthy older (N = 699) evaluated on a short inventory. Inventory 25-item Likert-type self-report questionnaire. Sample of the study, has created. The sample of the study included university students between the ages of 18-25 includes the research. Parental attachment to the validity of expert opinion from the scope of the inventory has been identified. In statistical analyses, Lawshe Content Validity Index and Ratio was used for surface validity, Factor Analysis (principle component) was used for structural validity and internal consistency (Cronbach alpha) and Test-Retest Reliability were used.. Results: The mean age for the study cohort was 20.18±1.74. 39.9% of the participant was male. In the reliability study, Cronbach's alpha coefficient was calculated as .88. Validity of the scale, the structure validity of the detractors. As a result of factor analysis, eigenvalues over 1 were obtained from four factors. These factors, parent attachment, proximity seeking, anxiety, relationship addiction has been named. A 25 entry attitude scale, which explains 50.5% of the total variance, was formed including the subscales of ‘parent attachment’, ‘proximity seeking’, ‘anxiety’, ‘relationship addiction’.There was no statistically significant difference between the means of front and rear application points according to Test –Retest Reliability. Discussion: The findings have the scale at an acceptable level with psychometric properties that can be used in determining the properties of attachment and parent. In addition, the results suggest that the appropriate inventory for Turkish society.