Dergi Ara >>
Yıl:2015; Cilt: 5; Sayı: 1>> Özet
TAM METİN
Güncel Psikiyatri ve Psikonörofarmakoloji; 2015;5(1):13-18
Van Erciş Depremi Sonrasında Bir Üniversite Hastanesine Başvuran Çocuk ve Ergenlerde Gözlenen Klinik Belirtiler İle Deprem Deneyimlerinin Etkisi
MT Kadak, ÖF Demirel
İstanbul Üniversitesi, İstanbul
Amaç: Bu çalışmanın amacı, 23 Ekim 2011 Van-Erçiş depremi sonrasında depremzede çocuk ve ergenlerin başvuru şikayetleri ve psikopatolojiye yol açtığı düşünülen olası risk etmenlerini incelemektir. Yöntem: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları kliniğine başvuran depremzede çocuk ve ergenlerin verileri retrospektif olarak incelenmiştir. Bulgular: Çalışmaya son 1 yıl içerisinde kliniğe başvuran ve verilerine ulaşılan 154 çocuk ve ergen (78 erkek ve 76 kız dahil edilmiştir. Kliniğe başvuru şikayetleri incelendiğinde anksiyete belirtileri )% 53,9), uyku sorunları (%42,2), somatik belirtiler (%38,3) olarak bulundu. Deprem sonrası kliniğe başvurusu sırasındaki rahatsızlık düzeyiyle deprem sırasında yaşadığı korku düzeyi, bir daha bu kadar şanslı olmayacağını düşünme, yaşadığı felaketlerin bitmeyeceği düşüncesi arasında anlamlı ilişki bulundu. Sonuç: Çalışmamızda depremzede çocukların anksiyete, uyku sorunları ve somatik belirtileri ile kliniğimize başvurduğu gözlenmiştir. TSSB çekirdek belirtileri başvuranların yaklaşık beşte birinde vardı. Çalışmamamız deprem sırası öznel deneyimleri, deprem sonrası dönemde gelişebilecek psikopatolojiyi öngörebilece- ğini düşündürmektedir.
Symptoms and Earthquake Experiences of Children and Adolescent who Admitted University Hospital After 2011 Van Erciş Earthquake
Purpose: The aim of our study is to investigate complaints and possible risk factors leading to child and adolescent psychopathology after 23 October 2011 Van-Ercis earthquake. Method: Clinical datas of children and adolescents admitted to Van Yüzüncü Yil Medical Faculty Department od Child and Adolescent Psychiatry were analyzed retrospectively. Results: 154 children and adolescents (78 boys and 76 girls) were included in this study. When the clinical complaints investigated anxiety symptoms (53.9%), sleep problems (42.2%) , somatic symptoms (38.3%) was found. The level of fear experienced during the earthquake, the idea of the endless of the disaster and thinking of unfortunate was found significantly associated with post-earthquake level of discomfort. Conclusion: In our study children exposed to earthquake had anxiety, sleep problems and somatic symptoms mostly. Applicants who had PTSD core symptoms in about one-fifth. Subjective experiences during an earthquake can predict psychopathology that may arise in subsequent periods in children and adolescent.