Dergi Ara >>
Yıl:1999; Cilt: 2; Sayı: 12>> Özet
TAM METİN
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi; 1999;2(12):39-46
Psikolojik Danışmanların Mesleki Doyumları ile Mesleki Yeterlilikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
SA Sevim, Z Hamamcı
Ankara Üniversitesi, Ankara
Bu araştırmanın amacı, psikolojik danışmanların mesleki yeterlilikleri ite mesleki doyumları arasındaki İlişkiyi incelemektir. Mesleki Doyum ve Mesleki Yeterlilik Ölçeği 93 psikolojik danışmana uygulanmış, yapılan analizler sonucunda psikolojik danışmanların mesleki doyumları ile mesleki yeterlilikleri arasında olumlu ve .05 düzeyinde anlamlı bir İlişkinin (r —.30) olduğu bulunmuştur
The Investigation of the Relationship between Job Satisfaction and Job Competence
This purpose of study was to investigate the: relationship between job satisfaction and job competence of counselors, Job Satisfaction Scale and Job Competence Scale were administered to 93 counselors. Analysis revealed that correlation between job satisfaction and job competence of counselors was 30 which was significant at .05 level.