Dergi Ara >>
Yıl:1999; Cilt: 7; Sayı: 1>> Özet
TAM METİN
Kriz Dergisi; 1999;7(1):27-40
BEM Cinsiyet Rolü Envanteri Kadınsılık ve Erkeksilik Ölçekleri Türkçe Formunun psikometrik özellikleri
ZY Dökmen
A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Psikoloji Bölümü
Bem Cinsiyet Rolü Envanteri'nin (BCRE) Kadın-sılık (K) ve Erkeksilik (E) Ölçeklerinin Kavuncu (1987) tarafından Türk toplumuna uyarlanan for­munun psikometrik Özelliklerini belirlemek amacıy­la bu çalışma yapılmıştır. BCRE'nin faktör analizi, madde analizi, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmıştır. Bunun için 989 denekten (kadınlar n=479, erkekler n=510) veri toplanmıştır. Faktör yapısını belirlemek amacıyla bütün denekler için yapılan varimaks dönüştürmeli temel bileşenler faktör analizi sonucunda, yorumlanabilir üç faktör bulunmuştur. Birinci faktör genel, ikinci faktör ka-dınsılık ve üçüncü faktör de erkeksilik faktörleri ola­rak kabul edilmiştir. Bu sonuçlar orijinal Envanter için önerilen yapıdan farklıdır. Madde analizi so­nuçları doyurucu düzeydedir. Alfa iç tutarlılık katsa­yısı K İçin .73 ve E İçin .75 bulunmuştur. Kadınlarla erkeklerin K ve E toplam puanlan arasında anlamlı farklılık olduğu ve kadınsı ve erkeksi oranının ka­dınlarda ve erkeklerde farklı olduğu belirlenmiş ve bu sonuçlar geçerlik için kanıt olarak değerlendiril­miştir. Ölçeklerin normlarını belirlemek için 1762 denekten veri toplanmıştır. K medyanı 111 (5.55); E medyanı 104 (5.20) bulunmuştur. Çalışmanın bulguları literatür ışığında tartışılmıştır.
The Turkish Version of the Bem Sex Role Inventory
This study investigated some characteristics of the Bem Sex Role Inventory (BSRI) adaptated into Turkish by Kavuncu (1987). With this purpose, 40 BSRI items (20 masculine and 20 feminine) were administered to 479 females and 510 males to de­termine factorial structure, item properties, validity and reliability of the BSRI. To determine the factori­al structure of the BSRI for combined sexes, 20 masculine and 20 feminine items were subjected to principal compenent analysis by varimax rotation. It was found that the three factors were interpretable. It was concluded that the first factor was general, the second was femininity and the third was mas­culinity. Accordance to this results, this factorial structure is different from original BSRI. Results of the item analysis were satisfactory. Cronbach alpha coeficients were .73 for Feminity Scale and .75 for Masculinity Scale. It was found that males scored significantly higher on masculinity than fe­males, and females scored significantly higher on feminity than males, and also it was found that there are significant differences between the ratios of feminine and masculine sex roles in males and females. To compute femininity and masculinity medians, the data from 1762 participants (859 fe­males and 903 males) were examined, and it was found 111 (5.55) for femininity scores and 104 (5.20) for masculinity scores. The results were dis­cussed in accordance with the literature.