Dergi Ara >>
Yıl:2014; Cilt: 17; Sayı: 34>> Özet
TAM METİN
Türk Psikoloji Yazıları; 2014;17(34):69-84
Birleşik Krallık'daki Türkiye Kökenli Kadınlarda Yaşam Doyumu: Kimlik, Kültürleşme ve Ayrımcılık
BD Şeker, İ Sirkeci
Celal Bayar Üniversitesi, Manisa
Yaşam doyumu kavramı bireyin yaşamına yönelik genel bir değerlendirme olduğu için birçok farklı değişkenden etkilenmektedir. Göç sürecinin de bu değişkenlerden biri olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı, Birleşik Krallık’da (BK) yaşayan Türkiye’den göç etmiş kadınların etnik ve dini kimlik düzeyleri, algılanan ayrımcılık, kültürleşme stratejileri ve demografik özelliklerinin yaşam doyumu üzerindeki rolünü yaşam doyumu, sosyal kimlik kuramı ve kültürleşme kavramları çerçevesinde incelemektir. Çalışmaya, Londra’da yaşayan Türkiye’den göç etmiş 125 kadın göçmen (21-55 yaş aralığında) katılmıştır. Katılımcıların yaşam doyum puanının yüksek düzeyde olduğu ve kültürleşme sürecinde ayrılma stratejisini tercih ettikleri gözlenmiştir. Katılımcıların yaşam doyumunun çeşitli demografik değişkenlerle (yaş, eğitim durum, etnik grup, medeni durum, gelir, Türkiye’de yaşam geçirilen yer ve BK’de yaşama süresi) ve uygulanan ölçeklerle ilişkisi hiyerarşik çoklu regresyon analizi ile üç adımda gerçekleştirilmiştir. Göç eden kadınların yaşam doyumlarını; etnik grup, medeni durum, Türkiye’de yaşam geçirilen yer, gelir, dini kimlik düzeyleri ve bütünleşme stratejisinin anlamlı düzeyde yordadığı gözlenmiştir. Yaşam doyumunu olumlu yönde en iyi yordayan değişkenlerin bütünleşme stratejisi, dini kimlik ve Türkiye’nin bir büyükşehrinden gelme olduğu gözlenmiştir. Ayrıca, gelir düzeyi düştükçe yaşam doyumu da düşmektedir. Çalışma üzerinde çok fazla araş- tırma gerçekleştirilmemiş olan BK’da yaşayan göçmen grupla gerçekleştirildiği için önem taşımaktadır.
Life Satisfaction among Turkey-Origin Women in the United Kingdom: Identity, Acculturation, and Discrimination
Life satisfaction is affected by various factors as it is an overall evaluation of individual’s satisfaction in life. Migration process is one of these variables. This study aims at examining the impact of ethnic and religious belonging levels, perceived level of discrimination, acculturation strategies and demographic characteristics of women who moved from Turkey to the UK on their life satisfaction levels by using the concepts of life satisfaction, social identity and acculturation. 125 female London residents who migrated from Turkey and aged 21 to 55 have participated in the study. It is observed that life satisfaction scores of participants were high and separation strategy was preferred in acculturation process. The relationship between participants life satisfaction levels and various demographic characteristics (age, education, ethnic group, marital status, income, type of place of residence in Turkey, and duration of stay in the UK), and the inventories administered in the study was examined by carrying out three hierarchical regression models. It was found that life satisfaction levels of immigrant women was significantly influenced by ethnic group, marital status, income, type of place of residence in Turkey, religious identity, and integration strategy. The most important variables with positive impact on life satisfaction were integration strategy, religious identity and metropolitan background in Turkey prior to immigration. In addition, as the income level decreased, the level of life satisfaction declined. This study is the first ever study of life satisfaction among the Turkish-origin immigrant women who are resident in the UK.