Dergi Ara >>
Yıl:2014; Cilt: 15; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Bağımlılık Dergisi; 2014;15(3):124-133
Obsesif Kompulsif Bozukluk Hastalarında Nikotin Bağımlılığı ile Dürtüsellik, Depresyon ve Anksiyete Düzeyi İlişkisi
O Tan, GH Sayar, BÖ Ünsalver, MM Arat, O Karamustafalıoğlu
Üsküdar Üniversitesi, İstanbul
Amaç: Sigara içen ve içmeyen obsesif kompulsif bozukluk (OKB) hastalarını karşılaştıran az sayıdaki çalışma, anksiyete bozuklukları ile ilgili çalışmalardan daha farklı sonuçlara ulaşmıştır. OKB kompulsif ve impulsif özellikleri olan bir bozukluktur. Bağımlılık, kompulsivite ve dürtüsellik arasındaki ilişkinin incelenmesi, bu kavramların anlaşılmasına katkıda bulunacaktır. Yöntem: Bu araştırmada sigara içen ve içmeyen OKB hastalarında dürtüsellik karşılaştırıldı. Daha sonra dürtüsellik, OKB ve bağımlılık şiddetleri ilişkisi incelendi. OKB, bağımlılık ve yüksek dürtüsellik izlenen diğer patolojik durumlara sıklıkla eşlik etmeleri nedeniyle depresyon ve anksiyete belirtileri de değerlendirildi. OKB tanısı alan 121 hastaya Yale-Brown Obsesyon Kompulsiyon Derecelendirme Ölçeği (Y-BOCS), Barratt Dürtüsellik Ölçeği-Versiyon 11 (BIS-11), Fagerström Nikotin Bağımlılık Testi (FTND), Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeği-17 Madde (HDRS-17) ve Beck Anksiyete Ölçeği (BAI) uygulandı. Bulgular: Hasta grubunda sigara içme yaygınlığı %42.14 olarak bulundu. Sigara içenler ve içmeyenler Y-BOCS, HDRS-17 ve BAI skorlarında farklılık göstermediler. BIS-11 toplam puanı ve plan yapmama alt ölçek puanı sigara içen grupta anlamlı biçimde yüksek bulundu. Sigara içen grupta Y-BOCS puanları, BIS toplam, kognitif ve plan yapmama puanları ile pozitif bağıntı gösterdi. Kompulsiyon puanı ise sadece sigara içen grupta BIS toplam, kognitif ve plan yapmama alt ölçek puanları ile pozitif bağıntılı bulundu. FTND puanları ise BIS-11 toplam puanı, BIS-11 davranışsal dürtüsellik ve plan yapmama alt ölçek puanları, Y-BOCS ve BAI puanları ile bağıntılıyken, HDRS-17 puanı ile bağıntı bulunmadı. Sonuç: Dürtüselliği fazla nikotin bağımlılarında daha şiddetli OKB, kompulsivitenin yüksek olması nedeniyledir. Bu sonuç kompulsivite, dürtüsellik ve bağımlılık ilişkisini desteklemektedir.
The Correlations of Nicotine Addiction with the Levels of Impulsiveness, Depression and Anxiety in Obsessive-Compulsive Patients
Objective: Few studies comparing smoking and non-smoking obsessive compulsive disorder (OCD) patients have found results contradicting research on other anxiety disorders. OCD is a disorder with compulsive and impulsive features. Investigating the relationships among addiction, compulsivity and impulsiveness might contribute to the understanding of the interaction of those concepts. Method: This study compared impulsiveness in smoking and non-smoking OCD patients. Then, we measured the correlations among the severities of impulsiveness, OCD and addiction. Depressive symptoms and anxiety were also included in the analysis since they are frequently accompanied by OCD, addictive disorders and pathological conditions characterized by high impulsiveness. Patients with OCD (n=121) were given Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale (Y-BOCS), Barratt Impulsiveness Scale-Version 11 (BIS-11), Fagerström Test for Nicotine Dependence (FTND), Hamilton Depression Rating Scale-17 Item (HDRS-17) and Beck Anxiety Inventory (BAI). Results: The prevalence of smoking was 42.14 %. The current and never-smokers did not show any statistically significant differences regarding the scores of the Y-BOCS, HDRS-17, and BAI. The BIS-11 total and non-planning subscales were significantly higher in the current smokers. The Y-BOCS scores showed a positive correlation with the BIS total, cognitive, and non-planning scores only in the current smokers. Only in the smokers, the compulsion scores showed a positive correlation with the BIS-11 total and cognitive impulsiveness subscale. The FTND scores were correlated with the scores of the BIS-11 total and of the subscales of behavioral impulsiveness and non-planning. The FTND scores were also correlated with the scores of the Y-BOCS and BAI but not with the HDRS-17. Conclusion: More severe OCD in more impulsive smokers is related to higher compulsivity rather than obsessiveness, supporting the relationship among compulsivity, impulsiveness, and addiction.