Dergi Ara >>
Yıl:2014; Cilt: 15; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Bağımlılık Dergisi; 2014;15(3):118-123
Sağlık Çalışanlarının Bağımlılık Hakkında Tutumları
E Mutlu, R Bilici, MK Çetin
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları EA Hastanesi, İstanbul
Amaç: Araştırmanın amacı Türkiye’de sağlık çalışanlarının alkol madde kullanım özelliklerini araştırmak ve bağımlılığa ilişkin görüş ve tutumlarını incelemektir. Yöntem: Sağlık Bakanlığı’nca düzenlenen sağlık personelinde bağımlılığa müdahale eğitimine katılan doktor, hemşire ve sağlık memurlarından oluşan 1877 kişiye uygulanan, anonim şekilde toplanan, kişisel alkol madde kullanımı deneyimi, bağımlılık algısı ve sosyal mesafe, tedavi hakkındaki görüşlerin yer aldığı anketler SPSS 17.0 ile analiz edilmiştir. Bulgular: Katılımcılar arasında yaşam boyu alkol kullanımı %57.9, bağımlılık yapıcı madde kullanımı %3 düzeyinde bulunmuştur. En yaygın kullanılan yasadışı maddenin esrar olduğu görülmüştür (%1). Benzodiazepinler, meperidin ve metilfenidat tercih edilen diğer maddelerdir. Sağlık çalışanlarının büyük bölümü bağımlılığı bir hastalık olarak görmektedir. Ancak ruhsal zayıflık olduğu görüşü de desteklenmedir (alkol %85.3, madde %87.2). Yaşam boyu en az bir kez alkol kullanımı olan kişiler, olmayanlara göre alkolizmin bir ruhsal zayıflık olduğu görüşünü daha çok desteklemektedir (p<0.05). Sonuç: Bu araştırma sağlık çalışanları arasında alkol madde kullanım yaygınlığını, sağlık çalışanlarının bağımlılık hakkındaki görüşlerini ve bunu etkileyebilecek faktörleri araştıran geniş bir örneklemle yapılmıştır. Bu alandaki bilgi ve yargıları tespit etmek, hem sağlık çalışanlarının hem de toplumdaki bağımlıların tedaviye ulaşımını sağlamak açısından önemli olacaktır. Sağlık çalışanları, bağımlılık, sosyal mesafe, bağımlılık algısı.
Health Care Professionals’ Opinions and Attitudes to Addiction
Objective: The aim of this study is to investigate the alcohol and substance use patterns among health care professionals and to figure out their common opinions and attitudes towards patients with alcohol and substance use. Method: Questionnaires consisting of personal drinking and substance use habits, concepts and social distance towards addiction, opinions about addiction treatment were implied to 1877 health care professionals (doctors, nurses) during a course about “interventions in addiction problem among health care staff” course of Ministry of Health. The data was collected anonymously and has been analyzed with SPSS17.0. Results: Among participants, lifetime alcohol use was 57.9% whereas substance use was reported 3%. The most common illicit substance was cannabis. Benzodiazepines, meperidine and methylphenidate were other substances of choice. The majority of health care professionals were considering addiction as an illness, even the agree with the idea that “addiction is a weakness” (for alcohol 85.23%, substances 87.2%). Persons who had been drinking at least one time alcohol supported the idea that “alcoholism is a mental weakness” more than the nondrinkers (p<0.005). Conclusion: This study is an investigation which aims the alcohol and substance use among health care professionals, their opinions about addiction and possible contributing factors, with a wider sample size. To figure out the common opinions and knowledge in these areas would be important to facilitate to treatment accessibility of both health care professionals and patients with alcohol and substance use. Health care professionals, addiction, social distance, perception of addiction.