Dergi Ara >>
Yıl:1998; Cilt: 6; Sayı: 1>> Özet
TAM METİN
Kriz Dergisi; 1998;6(1):21-32
Cezaevinde Yalnızlık ve Yalnızlığın Depresyonla İlişkisi
AÇ Öztürkçügil
Kocaeli Üniversitesi Mediko Sosyal Merke­zi
Bu çalışmada cezaevinde yatan mahkumlarda yalnızlık düzeyleri ve sosyodemografik özellikler in­celenmiş, yalnızlığın sosyal işlevsellik ve depres­yon ile İlişkisi üzerinde durulmuştur.
Çalışmaya katılmayı kabul eden kişilere sosyo­demografik özellikleri ve mahkumiyete İlişkin bazı özellikleri sorgulayan bir form ile aile, arkadaş ve hapishane görevlileri ile ilişkileri ve sosyai etkinlik­lere katılım düzeylerini araştıran bir anket formu, UCLA (University of California, Los Angeles) Yal­nızlık ölçeği ve Zung Depresyon Ölçeği uygulan­mıştır.
Çalışmanın sonucuna göre kadınlarda, 60 yaş üzerindeki kişilerde, daha önce tek başına yaşa­yanlarda, aile ve arkadaşlan ziyarete gelmeyenler­de, insanlara yönelik suç İşleyenlerde, geçmişte suç öyküsü olanlarda ve depresyon ölçeğinden yüksek puan alanlarda yalnızlık ortalamasının yük­sek olduğu bulunmuştur. Eğitim düzeyi, cezaevin­de geçen süre ve işlenen suçun cinsi ile yalnızlık düzeyleri arasında ilişki olmadığı, intihar girişimi ol­mayan ve uğraşı etkinliklerine katılan kişilerde ise yalnızlık ortalamasının düşük olduğu belirlenmiştir.
Loneliness in The Jail and Relation of Loneliness with Depression
The purpose of this study was to investigate the prisoners' level of loneliness and it's relation to social functioning and depression.
Data concerning personal, social familial characteristics of the subjects and their relations with officers in the jail was collected by a questionnaire. The level of loneliness and depression of subjects were assesssed by applying UCLA Loneliness Scale and Zung Depression Scale.
Results of the study showed that level of loneliness were significantly high in sixty and over [year]s old convicted women who were living alone previously and who haven't any visitors during their stay in the jail and who committed a crime previously in their life and also who had high scores of depression in Zung Depression Scale. The education level of the subjects, duration in the jail and the type of the crime were not significantly related to level of loneliness. Moreover the mean scores of loneliness scale was significantly low in subject without suicide attempt and who were participants of recreational activities in the jail.