Dergi Ara >>
Yıl:1998; Cilt: 6; Sayı: 1>> Özet
TAM METİN
Kriz Dergisi; 1998;6(1):13-20
Trafik Kazasına Uğrayan Kişilerde Akut Stres Bozukluğu Belirtileri
I Sayıl, C Pekyardımcı, HD Özgüven
AÜTF Psikiyatri Anabilim Dalı
Bu ön araştırmanın amacı, trafik kazası geçiren bireylerde "akut stres bozukluğu" belirtilerinin ve sıklığının saptanmasıdır. Trafik kazası sonrasında acil servise götürülen, 15-65 yaş arasındaki bilinci açık bütün hastalara travma sonrası Stres Bozuk­luğu Değerlendirme (TSSBD) Ölçeği ve sosyode-mografik anket formu uygulanmıştır. Araştırmaya alınan 23 hastanın %30.4'ü kadın, %69.6'sı erkek­tir. Hastaların %34.8'i yaya olarak, %30.4'ü sürücü olarak, %34.8'İ arabada yolcu olarak kaza geçir­mişlerdir. TSSBD Ölçeğinden aldıkları ortalama puan 30.91 13.40 olup, vakaların %30,4'ü eşik al­tında kalmış, yani TSSB tanı ölçütünü karşılama­mış; %52.2'si sınırda puan almış, %17.4'ü İse eşi­ğin üstünde kalmış, yani TSSB tanı ölçütlerini karşılamıştır. TSSB Ölçeği Puanı, hastanın bu gö­rüşme sırasında ağrısının olup-olmaması ve hasta­nın kazadan sonra yeterince sosyal destek görüp-görmemesi ite istatistiksel bakımdan anlamlı dü­zeyde ilişkili bulunmuştur.
The Acute Stress Disorder Symptoms in Traffic Accident Victims
The aim of this preliminary reseacrh is to deter­mine of the signs and frequency of acute stress disorder (ASD) in a group of patients who admitt­ed to the emergency room of Ankara Acil Yardim ve Travmatoloji Hospital, after a traffic accident Brief Instrument for Assessing Post-traumatic Stress Disorder Scale (BIARSD) and socio-demographic data form were given the patients be­tween 15-65 [year]s with no consciousness problem. 30.4 % of the patients were female, 69.6% were male. 34.8% of them were pedestrian, 30.4% were driver and 34.8% were passenger. The mean score of BIAPSD Scale was 30.91 13.40. 30.4% of the patients had scores under the threshold which indicates that they had no ASD. 52.2 % of the pa­tients had borderline scores. 17.4% of the patients had scores over the threshold which indicates the they had no ASD. 52.2% of the patients had bor­derline scores. 17.4% of the patients had scores over the threshold which indicates that they had ASD. Higher scores were statistically related with having pain during the interview and efficacy of so­cial support after the accident.