Dergi Ara >>
Yıl:1998; Cilt: 6; Sayı: 1>> Özet
TAM METİN
Kriz Dergisi; 1998;6(1):5-12
Psikiyatride Tıp Etiği Eğitimi
NY Oğuz
A.Ü. Tıp Fakültesi Deontoloji ABD
Yirminci yüzyılın İkinci yarısında tıp, uygulama­nın etik yönü üzerinde durmaya başlamıştır. Tıp uygulaması sırasında, hasta bakımında, sağlıkla il­gili kaynakların dağıtımında, ve sağlık politikaları­nın oluşturulmasında tıp etiği temel bir rol oyna­maktadır. "Biyomedika! etik", özgün bir bilgi kümesi olarak gelişmekte ve bu alandaki eğitim giderek tüm hekimler için bir zorunluluk durumuna gelmek­tedir.
Hekimle psikiyatrist arasındaki İlişkinin özel ya­pısı nedeniyle tıp, özellikle de psikiyatri etiği eğitimi bu bağlamda özel bir yere sahiptir. Bazıları etik eğitimin uzmanlık eğitiminden, hatta tıp eğitimin­den önce verilmesi gerektiğini savunmakta ve tıp etiği eğitiminin yararları konusunda kuşku duymak­tadırlar. Bazıları ise, tıp etiği eğitiminin hekimlerin tutumlarını değiştirmede etkisiz olduğunu ileri sür­mektedirler. Tıp etiği eğitiminin değerlendirilmesi konusunda da çeşitli güçlükler bulunmaktadır.
Bu sunuşta psikiyatri uzmanlık eğitimi sırasında tıp etiğinin öğretilebileceği, dahası öğretilmesi ge­rektiği vurgulanacaktır. Kanımca eğer amaçları ve yöntemi uygun biçimde belirlenirse, bu eğitim etkili, yararlı, günümüzün ve yarının psikiyatristleri için
gereklidir.
Medical Ethics Education in Psychiatry
In the second half on the twentieth century, medicine turned its attention to the ethics of prac­tice. Medical ethics play an essential role in the practice of medicine, in the care of individual pa­tients, in the allocation of the health care resourc­es, and in the formulation of health care policy. A specific body of knowledge, "biomedical ethics", has developed and training in discipline is now reguired for all doctors.
Medical, especially psychiatric ethics education has a special place in this context because of the special nature of the relationship established be­tween the patient and psychiatrist. Some says that ethics should be taught before specilization, even before medical school, and also they are skeptical about the usefulness of teaching medical ethics. Some agues that teaching medical ethics does not alter physicians behaviour. Also there are difficul­ties in the assessment of medical ethics education.
In this presentation it will be emphasize that medical ethics can and must be taught in psychia­try specialty training. In my opinion, if its goals and methods are properly defined, it is effective, useful, and necessary in the education of today's and to­morrow's psychiatrists.