Dergi Ara >>
Yıl:1997; Cilt: 5; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Kriz Dergisi; 1997;5(2):127-134
Stres Belirtileri İle Durumsal ve Sürekli Kaygının Yordanması
S Hovardaoğlu
A.Ü., Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Psikoloji Bölümü
Özet: Bu araştırmada stres belirti ölçeğinin {DasGupta, 1992) faktör yaptst incelenmiş ve bu Ölçek kullanılarak durumsal-sürekii kaygı yordan-mıştır. Araştırmaya 253 denek katılmıştır. Faktör analizi sonucunda stresin, bilişsel-duyuşsal fizyolo­jik ve ağrı-rahatsızlık adı verilen üç bileşeni olduğu bulunmuştur. Çoklu regresyon analizi sonuçları, durumsal-sürekii kaygı için en iyi yordayıcıların bi­lişsel-duyuşsal bileşen başlığı altına giren semp­tomlar olduğuna işaret etmektedir. Semptom farkı olmasına karşılık, bu sonuç, kadın ve erkek içinde geçerlidir.
Predicting the Trait and State Anxiety Based On the Stress Symptoms
Abstract: In this paper, factor structure of stress self-assessment checklist (DasGupta, 1992) was studied and state-trait anxiety was predicted by using the checklist. The sample consisted of 253 subjects. The components of stress named as cognitive-affective, physiological, and poin-distress were found by factor analysis. The results of mul­tiple regression analysis Indicate that the best pre­dictive symptoms for state-trait anxiety are symptoms in the cognitive affective component of the checklist. Although there were some symptom differences, the predictive value of the cognitive af­fective component of the checklist was some for both sexes.