Dergi Ara >>
Yıl:1997; Cilt: 5; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Kriz Dergisi; 1997;5(2):103-114
Hemşirelerin Kadın ve Kadına Yönelik Eş Şiddetine İlişkin Görüşleri
Ö Gömbül, K Buldukoğlu
Akdeniz Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Kadın Sağlığı ve Hastalıklan Hemşireliği, ANTALYA
Amaç: Bu araştırmanın amacı hemşirelerin, toplumda kadın ve kadının rolü, eşi tarafından ka­dına uygulanan şiddetin nedenleri, şekilleri, belirti­leri ve hemşirenin şiddet konusundaki rolüne ilişkin görüşlerinin belirlenmesidir.
Yöntem: Araştırma, Antalya Devlet Hastanesin­de çalışan hemşirelerle yapılmıştır. Araştırmanın amacına ulaşabilmek için kalitatif araştırma yön­temlerinden odak grup görüşmesi kullanılmıştır. Evli, bekar ve boşanmış hemşirelerden oluşturulan beş odak grup görüşmesi yapılmış ve her gruba altı hemşire katılmıştır. Buna gre toplam 30 hemşi­reyle çalışılmıştır. Odak grup göüşmeleri sırasında amaç bölümünde belirtilen konu başlıklarını içeren konu rehberi kullanılmış ve konular derinlemesine tartışılmıştır. Görüşmeler araştırmacılar tarafından yapılmış ve veriler teybe kaydedilmiştir. Daha sonra teyp kayıtlarının yazılı dökümleri oluşturul­muş ve ulaşılan verilerin yorumlan yapılmıştır.
Bulgular: Hemşirelerin konuyla İlgili görüşleri­nin tümüyle kendi yaşam deneyimleri doğrultusun­da gelişmiş olduğu, bu doğrultuda evli ve boşanmş hemşirelerin görüşlerinin daha fazla gerçeği yansıttığı belirlenmiştir. Ancak şiddeti profesyonel anlam­da ele alma konusunda hiç bir grubun yeterli bilgi­ye sahip olmadığı gözlenmiştir.
Tartışma: Elde edilen bulgular literatür bilgile­riyle karşılaştırılarak tartışılmıştır.
The Views of Nurses About Women and Wife Abuse
Aim: The aim of the research is to identify women and women's role in the society, the rea­sons, types and indications of violence direccted to women by their husbands and also to point out the nurses views about her role as far as violence Is ooncerned.
Method: This study has been carried out among nurses at Antalya State Hospital. Focal group interviewing method-a qualitative reseacrh type-has been used in order to attain the target of the study. The interview has been applied to five groups, each consisting of six, married, divorced or single nurses. The subject guide, covering the to­pics designated above, has been used and the to­pics have been discussed in detail throughout the interviews. These interviews have been performed by the reseacrhers and audiotape recodings of the interviews have been obtained. These recordings have been deciphered and interpreted. Findings: It has been found out that the views ol the nurses have entirely been formed by their own life experiences. Therefore, the views of mar­ried and divorced nurses were closer to reality. Ho­wever, none of these groups seemed to have suffi­cient information in handling violence in the professional way.
Discussion: Findings have been discussed in comparison to the literature.