Dergi Ara >>
Yıl:2012; Cilt: 15; Sayı: 30>> Özet
TAM METİN
Türk Psikoloji Yazıları; 2012;15(30):63-73
Genç Yetişkin Kadınlarda Zayıflama Haplarına Yönelik Tutumları Ölçen Bir Ölçeğin Geliştirilmesi 
B Cihan, Ö Bozo
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara
Zayıflama hapı kullanımı sağlığa olumsuz etkileri olan bir yöntem olmasına rağmen kullanımı oldukça yaygındır (örn., altın çilek ve Hatay biberi). Bu çalışmanın amacı genç yetişkin kadın örnekleminde (19-39 yaş) bu haplara yönelik tutumları değerlendirmek için bir ölçek geliştirmektir. Ölçek 208 kadına seçkisiz örnekleme yoluyla uygulanmıştır. Sonuçlar, ölçeğin 3 faktörlü (kilo yöntemi, kişisel normlar ve güvenilir olma) olduğunu, iç tutarlılık güvenilirliğinin (a ~ .93) ve vücut algısı ölçeği ile korelasyonuna bakılarak test edilen ayrışan geçerliğinin (r = -. 16, P < -05) yeterli olduğunu göstermiştir. Beden imajından memnuniyet azaldıkça zayıflama haplarına yönelik olumlu tutumların arttığı görülmüştür. Ayrıca, daha önce kilo vermek için tehlikeli yöntem girişimleri olan kadınların bu tür girişimleri olmayanlara göre zayıflama haplarına yönelik daha olumlu tutumlara sahip olması (/,1K 4.48, p < .001), ölçeğin ölçüt geçerliliğine sahip olduğunu göstermiştir. Sonuç olarak, bu ölçeğin genç yetişkin kadınların zayıflama haplarına yönelik tutumlarını ölçen geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu söylenebilir.
Developing a Scale to Assess Young Adult Women’s Attitudes towards Diet Pills
Using diet pills (e.g., golden strawberry and Hatay pepper) is a very prevalent weight control method, in spite of their possible negative health consequences. The aim of the current study was to develop a scale to test young adult women's (age range = 19-39) attitudes towards diet pills. The scale was administered to 208 women selected by random sampling method. The results indicated that the scale was composed 3 factors (namely; weight management, subjective norms, and being trustworthy); has satisfactory internal consistency reliability (a = .93) and divergent validity as measured by its correlation with body image scale (/ = -.16,p< .05). Less satisfaction with body image indicated more positive attitudes towards diet pills. Furthermore, participants who had ever attempted to use dangerous weight control methods had more positive attitude towards diet pills than those who had not used dangerous weight control methods. These results indicated that the scale has criterion validity (/,w> = 4.48, p < .001). In conclusion, the scale might be considered as a valid and reliable scale to assess young adult (19-39 ages) women's attitudes towards diet pills.