Dergi Ara >>
Yıl:2012; Cilt: 15; Sayı: 30>> Özet
TAM METİN
Türk Psikoloji Yazıları; 2012;15(30):12-24
İşyerinde Birey-Çevre Uyumu: Kuramsal Yaklaşımlar ve Örgütsel Psikolojideki Yeri 
DU Irak
Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul
Birey-çevre uyumu örgütsel psikolojide önem verilen bir kavram olmuştur. Yapılan çalışmalarda çalışanların örgüt, iş, grup, yönetici gibi çevrenin farklı düzeyleriyle olan uyumlarının iş yerinde önemli olan iş doyumu, örgütsel bağlılık, örgütsel yurttaşlık davranışları, stres, işten ayrılma gibi çeşitli davranışlarla ilişkili olduğu bulunmuştur. Bu davranışlar iş yerinde yordamayı amaçladığımız davranışlardır ve bu nedenle çalışanların çevreleriyle olan uyumlarının ölçülmesi ve uyumun ilgili olduğu davranışların belirlenmesi de araştırmacıların ilgisini çekmektedir. Bu derleme çalışmasında, birey-çevre uyumu konusunda yapılan çalışmalar incelenmiş ve bu kavramın nasıl tanımlandığı, birey-çevre uyumuna ilişkin teorik yaklaşımlar, kavrama ilişkin farklı bakış açıları, birey-çevre uyumunun farklı düzeyleri, ölçme yöntemleri ve ilişkili olduğu değişkenler tartışılmıştır. Tüm bu bilgiler çerçevesinde birey-çevre uyumunun örgütsel süreçlerde nasıl kullanılabileceği ve gelecekte ne tür çalışmalara ihtiyaç duyulduğuna ilişkin genel bir değerlendirme de sunulmuştur.
Person-environment fit at the workplace: Different approaches and its role in organizational psychology
Person-environment fit is one of the important concepts in organizational psychology. Studies showed that fit between an employee and different levels of environment- organization, job, group or supervisor- are related to important job behaviors such as job satisfaction, organizational commitment, organizational citizenship behavior, stress, and turnover. Those behaviors are important to predict in the workplace, so measuring person-environment fit and identifying the behaviors related to fit has been attracted attention. In this literature review, studies about person-environment fit has been examined and important issues like definition of fit, theoretical approaches, different perspectives and levels of fit, measurement techniques of fit and variables that are related to fit has been discussed. In this framework, general evaluation has been done about the practical use of fit in organizational processes and some important questions that need to be searched in future studies were mentioned in this paper.