Dergi Ara >>
Yıl:2013; Cilt: 6; Sayı: 4>> Özet
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi; 2013;6(4):5-12
Karaciğer Hastalıklarında Psikotrop İlaç Kullanımı
G Karakuş, S Çakmak
Çukurova Üniversitesi, Adana
Karaciğer hasarı olan hastalarda ilaçlar gibi bazı yabancı maddelerin metabolizasyon kapasitelerinde, plazma proteinlerinin sentez edilmesine ve hepatik kan akışında azalmalar vardır. Bu değişiklikler medikasyonun absorbsiyondan, metabolizmaya, dağılımdan emliminasyona kadar farmakokinetiğinin çeşitli basamaklarını etkiler. Karaciğer fonksiyon testleri hepatik kapasitenin zayıf bir göstergesidir. Bir çok antipsikotik ilacın hepatotoksik özellikleri olmasına rağmen karaciğer hastalığı bulunan kişlerde psikotropik ilaç kullanımı ile ilgili çalışma az sayıdadır. Bu hastalarda faz I biotarnsformasyonuna uğramayan, veya sadece glukronidasyona uğrayan psikotrop ilaçların kullanımı avantajlı olabilir. Psikotrop ilaç kullanan klinisyenler karaciğer hastalığının şiddetini ve hepatik ensefalopati varlığını göz önünde bulundurmalıdır. Antikolinerjik ve sedatif etkili ilaçlardan kaçınılmalıdır. Mümkün olan en az ilaç, düşük başlangıç dozları ve aşamalı doz artırımı yapılmalıdır.
Psychotropic Drug Use in Liver Diseases
Patients with hepatic impairment have reduced capacity to metabolize foreign substances such as drugs and reduced ability to synthesize plasma proteins and reduced hepatic blood flow. These alterations affect several steps of medication pharmacokinetics, from absorption to metabolism, distribution to elimination. Liver function tests are poor markers of hepatic capacity. Though many psychotropic drugs have hepatotoxic features, there are few clinical studies about the use of psychotropic drugs in people with liver disease. Prefering psychotropic drugs that does not require Phase I biotransformation or only requires glucuronidation may be advantageous in patients with liver disease. The clinician using psychotropic drugs for patients should carefully consider the severity of the disease and the presence of hepatic encephalopathy. Psychotropic drugs with anticolinergic and sedative side effects should be avoided in patients with liver disease. Clinicians should prescribe as few drugs as possible, use lower starting dose and gradually increase the dosage.