Dergi Ara >>
Yıl:2013; Cilt: 6; Sayı: 4>> Özet
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi; 2013;6(4):1-4
Psikotrop İlaç Kullanımında Temel İlkeler
Ö Metin, B Cinemre
Akdeniz Üniversitesi, Antalya
Psikotrop ilaçlar temelde merkezi sinir sistemi üzerinden etki gösteren, mental bozuklukların tedavisinde kullanılan ilaçlardır ve antidepresanlar, antipsikotikler, anksiyolitikler, duygudurum düzenleyicileri, sedatif-hipnotikler ve benzeri ilaç gruplarını içerirler. Tüm dünyada gerek psikiyatriye ve psikiyatrik tedavilere yaklaşımdaki değişiklikler, gerek yeni nesil ilaçların kullanımı ve yan etki profilindeki olumluluklar ve özellikle sık görülen depresyon, anksiyete bozuklukları ve madde kötüye kullanımı-bağımlılığındaki artış nedeniyle psikotrop ilaçların kullanımı da giderek artmaktadır. Bu nedenle bu ilaçların kulanımında özellik arzeden durumların iyi bilinmesi gerekir. Bu makalede psikotrop ilaç kullanımında temel ilkeler tarışılacaktır.
Basic Principles of Psychotropic Drug Use
Psychotropic drugs used in the tretment of mental disorders includes, antidepressants, antipsychotics, anxiolytics, mood disorders, sedative-hypnotics and other drugs and this drugs acts via central nervous system. Because of increase in depression, anxiety disorders and substance use disorders in general population, usage of psychotropic drugs are increasing. So, usage of this drugs are important especially special populations. In this article basic principles of psychotropic drug usage will be discussed.