Dergi Ara >>
Yıl:2012; Cilt: ; Sayı: 17>> Özet
Yansıtma: Psikopatoloji ve Projektif Testler Dergisi; 2012;(17):31-42
Psikosomatik Patolojilerde Sınırların Kırılganlığı
AEY Sever
İstanbul Üniversitesi, İstanbul
Son derece belirli ve karmaşık işleyiş mekanizmalarına sahip olan sınır patolojiler kapsamında psikosomatik bir yapı olarak fibromiyalji tanısı almış çeşitli kronik ağn hastalarının sınır düzeyde işleyen ruhsal dünyaları projektif testlerden Rorschach ve TAT aracılığıyla değerlendirilmiştir. Klinisyenden talep edilen dayanak arzusu, deri benliğin kapsayıcı rolündeki problemler, erken dönem neme ilişkilerindeki eksiklikler, narsisistik hassasiyet ve nesne kaybına ilişkin yaşanan endişenin boyutu sınırların kırılganlığını göstermiştir. Depresif bir duygulanım ise hipomanik savunmalara rağmen güçlü bir şekilde var olmaya devam ederken ağrı deneyimi, bedeni hassaslaştırmayı sürdürür; böylece ruhsal planda var olan sınırlara ilişkin kırılganlık, bedendeki ağrı deneyimlerine eklenir.
Fragility of Borders in Psychosomatic Pathologies
Psychosomatic pathologes such as chronic pain is taken into consideration within the context of limit pathologies, which are mostly determined and have complex functions. By this reason the chronic pain patients who are diagnosed as fibromyalgia are evaluated by the help of projective tests for a better understanding of their psychic world. The demand for support from the clinician, die deficiency of containing function of the skin ego, the lack of early object relations, fraglity in narcissism and the anxiety concerning the object loss, represent the fragility of borders. While depressive affection continues to exist strongly despite the hypomanic defences, the experience of pain maintains to sensitize soma; as a result fragility of borders joins with the pain experiences in soma.