Dergi Ara >>
Yıl:2012; Cilt: ; Sayı: 17>> Özet
Yansıtma: Psikopatoloji ve Projektif Testler Dergisi; 2012;(17):9-20
Sınır Durumlar: Çağdaş Fransız Psikanalitik Yaklaşımı
JY Chagnon
Paris Üniversitesi, Fransa
Kısa bir tarihsel giriş ve terminolojik açıklamanın ardından, Kemberg tarafından tanımlanan sınır durumların klasik psikopatolojik görünümü hem klinik ve yapısal boyutta hem de genetik boyutta özedenmiştir. Farklı çağdaş psikodinamik akımlar hatırlatılmış, sonrasında transız dilinin temel psikanalitik çalışmaları (Bergeret, Green) sunulmuştur. İçgüdünün nesne ilişkilerine, intrapsişik olanın öznelerarası olana ne kadar bağlı olduğu Fransız psikanalizinin kuramsal özgünlüğünün altı çizilmektedir. Üç temel sorun etrafında ön plana çıkan güncel bir sentez önerilmektedir? sınırların patolojisi ve içselliğin eksikliği nesne kaybı endişesi, ödipal çatışmanın ve mazoşizmin özellikleri Çağdaş psikososyal ve kültürel değişimlerin psikopatoloji üzerindeki etkisi belirtilmektedir. Son olarak faiklı psikanalitik tedaviler gözden geçirilmişti) divanda ya da yüzyüze psikanaliz psikanalitik psikoterapiler, psikodrama, grup, aile, arabuluculuk, kurumsal ve online psikoterapiler. Sınır durumlar psikanalizin mevcut paradigması olarak kabul edilmektedir: onun kuramsal ve klinik temellerini sorgulamışlar, sınırlarını altüst etmişler ve disiplini yenileyecek teknik düzenlemelere yol açmışlardır.
Borderline States: Contemporary French Psychoanalytic Approach
Following a brief historical introduction and a terminological clarification, the classical psychopathological picture of borderline states, described by Kemberg, is summarized as much in its clinical and structural dimension as in its genetical one. Different contemporary psychodynamic currents are reminded, then the principal psychoanalytic works of french language (Bergeret, Green) are presented. The theoretical specificity of french psychoanalysis is underlined, which is as much attached to the instinct as to object relations, to the intrapsychical as to the intersubjective. A present day synthesis is suggested' centered around three principal issues: the pathology of borders and the lack of inferiority, anxiety of object loss, the particularities of oedipal conflict and the masochism. The weight of the contemporary psychosocial and cultural modifications on the changes of psychopathology is mentioned. Finally the different psychoanalytic treatments are reviewed: psychoanalysis in couch or in face to face, psychoanalytic psychotherapies, psychodrama, group, family, mediation, institutional and online psychotherapies. Borderline states are considered as the current paradigm of psychoanalysis: they have questioned its theoretical and clinical foundations, turned its limits upside down and aroused the technical arrangements which have renewed the discipline.