Dergi Ara >>
Yıl:2009; Cilt: 4; Sayı: 31>> Özet
TAM METİN
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi; 2009;4(31):12-22
Üniversiteye Uyum Konusunda Yürütülen Akran Danışmanlığı Programının Değerlendirilmesi
M Aladağ
Ege Üniversitesi, İzmir
Bu araştırmanın amacı, akran danışmanlar (akran danışmanlığı programını sunan üniversite öğrencileri) ve akran danışanların (bu programdan yararlanan üniversite öğrencileri) üniversiteye uyum konusunda yürütülen akran danışmanlığı programı ile ilgili değerlendirmelerini incelemektir. Bu amaçla akran danışmanlığı programından yararlanan 47 akran danışana ve akran danışmanlığı programını sunan 14 akran danışmanına araştırmacı tarafından geliştirilen iki ayrı Akran Danışman- lığı Programı Değerlendirme Formu uygulanmıştır. Elde edilen nitel veriler betimsel analizle ince- lenmiştir. Bulgular, hem akran danışanların hem de akran danışmanların akran danışmanlığı prog- ramını olumlu değerlendirdiklerini göstermiştir. Bu bağlamda, akran danışmanlığı programının amacına yönelik olarak üniversiteye yeni başlayan öğrencilere üniversiteye uyum sürecinde üniver- siteye uyumun farklı boyutlarına ilişkin önemli bir sosyal destek sağladığı söylenebilir.
Evaluation of the peer helping program conducted for unıversity adjustment.
The purpose of this study was to examine the peer helpers’ (university students who present peer helping pro- gram) and peer helpees’ (university students who benefit from peer helping program) evaluations of the peer helping program conducted for university adjustment. For this purpose, 47 peer helpees and 14 peer helpers were administered two different Peer Helping Program Evaluation Form developed by the researcher. Qualitative data was examined by descriptive analysis. The results indicated that both peer helpees and peer helpers evaluated the peer helping program positively. In this manner, it can be said that peer helping program based on its purpose can be considered to provide an impor- tant social support to the first year students during university adjustment process regarding to its dif- ferent dimensions