Dergi Ara >>
Yıl:2010; Cilt: 4; Sayı: 34>> Özet
TAM METİN
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi; 2010;4(34):139-151
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğrencilerinin Cinsel Bilgi Kaynakları, Yeterlilik Algıları ve Bilgi İhtiyaçları
N Topkaya, ZH Sümer
Ege Üniversitesi, İzmir
Bu araştırmanın amacı, üniversitelerin rehberlik ve psikolojik danışmanlık lisans programında öğrenim gören öğrencilerin cinsellikle ilgili konulardaki temel bilgi kaynaklarını, cinsellikle ilgili konularda danışanlarına bilgi verme konusunda kendilerini ne ölçüde yeterli algıladıklarını ve cinsellikle ilgili hangi konularda bilgi edinmeye ihtiyaç duyduklarını cinsiyetlerine göre incelemektir. Araştırmanın katılımcılarını, Ankara ilindeki üç devlet üniversitesinin rehberlik ve psikolojik danışmanlık lisans programında öğrenim gören, gönüllü, 552 (354 kadın, 198 erkek) öğrenci oluşturmuştur. Araştırmacılar tarafından geliştirilen Cinsel Bilgi Formu veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Veriler ki- kare, frekans ve yüzde değerleri kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgular, öğrencilerin cinsellikle ilgili konulardaki temel bilgi kaynaklarının, cinsellikle ilgili birçok konuda algıladıkları yeterliliklerinin ve cinsellikle ilgili konulardaki bilgi ihtiyaçlarının cinsiyete göre değiştiğini göstermiştir. Araştırma bulguları ışığında, cinsel bilgi kaynaklarının, algılanan yeterliliğin ve bilgi ihtiyaçlarının psikolojik danışman eğitimindeki önemi ve özellikle eğitim programlarının planlanmasındaki rolü tartışılmıştır.
Counseling Students’ Sources of Sexuality Information, Perceived Competence, and Information Needs
The purpose of this study was to identify counseling students’ primary sources of sexuality information, perceived competence, and needs to obtain more information in terms of their gender. Participants were 552 (354 female and 198 male) undergraduate students who were recruited on a volunteer basis from the three state universities that offer psychological counseling and guidance undergraduate program in Ankara. Sexuality Information Form, which was developed by the researchers, was used as data collection instrument. Data were analyzed by using chi-square, frequencies and percentages. The results of the study revealed that there were significant differences between gender and primary sources of sexuality information, perceived competence level and more sexuality information needs of the students. In the light of the findings, the importance and role of sources of sexuality information, perceived competence, and needs to obtain more information in counselor education and particularly curriculum planning were discussed.