Dergi Ara >>
Yıl:2010; Cilt: 4; Sayı: 34>> Özet
TAM METİN
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi; 2010;4(34):119-127
Beliren Yetişkinlikte Romantik Yakınlığı Başlatma: Yakınlığa Karşı Yalıtılmışlık mı?
A Eryılmaz, L Ercan
Ankara Lisesi, Ankara
Bu çalışmanın amacı,beliren yetişkinlik döneminde romantik yakınlığı başlatma belirleyicileri ile yalnızlık ve cinsiyet arasındaki ilişkilerin incelenmesidir. Çalışmada 19-25 yaşları arasında 110 kadın ve 106 erkek toplam 216 beliren yetişkin yer almıştır. Araştırmada Romantik Yakınlığı Başlatma Belirleyicileri Ölçeği ve UCLA yalnızlık ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada, yalnızlık ve romantik yakınlığı başlatma belirleyicileri arasındaki ilişkiler aşamalı regresyon analizi yöntemi ile; romantik yakınlığı başlatma belirleyicilerini kullanma ile cinsiyet arasındaki ilişkiler bağımsız gruplar için t-testi tekniği ile incelenmiştir. Araştırmada, romantik yakınlığın belirleyicilerini kullanma açısından, cinsiyete dayalı farklar bulunmuştur. Yalnızlığı, romantik yakınlığı başlatma belirleyicilerinden olan kendilik algısının anlamlı düzeyde yordadığı sonuna varılmıştır. Bulgular beliren yetişkinlik dönemi, kültürel yapı ve toplumsal cinsiyet bağlamında tartışılmıştır.
Initiaing Romantic Intimacy at Emerging Adulthood: Is it Intimacy or Isolation?
Initiating romantic intimacy at emerging adulthood: Is it intimacy or isolation? This study examines the association between the markers of starting romantic intimacy, gender and loneliness. A total of 216 individuals (110 female and 106 male) completed the UCLA and Markers of Starting Romantic Intimacy Scale. Step-wise regression analysis method is used in order to investigate the relationship between loneliness and markers of starting romantic intimacy, and also t-test is used for gender differences on markers of starting romantic intimacy. Regression analysis shows that self perception is the most important predictors of loneliness. There are also gender differences for using starting romantic intimacy markers. Results are discussed with respect to emerging adulthood, gender and cultural factors.