Dergi Ara >>
Yıl:2002; Cilt: 3; Sayı: 1>> Özet
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Dergisi; 2002;3(1):19-26
Toplam kalite yönetimi ve sağlık sektörü
H Ayaz, A Soykan
Toplam kalite, bir kuruluşta sadece üretim veya imalat sürecini değil, tasarımdan araştırma ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm süreçlerin ve fonksiyonların kalite iyileştirme çalışmalarına katılımını gerektirir. Toplam kalite yönetimi (TKY) müşteri odaklı bir yaklaşımdır. Bu sistemde müşteri kavramı sadece üretilen mal veya hizmeti alan (dış müşteri ) değil aynı zamanda organizasyonda çalışan kişileri de (iç müşteri) kapsar. TKY anlayışında üretici, müşteriyi merkez konumuna alarak ''kaliteyi müşteri istek ve beklentileri belirler'' yaklaşımını benimser. Bu tanımların ışığı altında sağlık alanındaki toplam kalite uygulamaları kuramsal düzeyde incelenmiş ve konu, tıbbi bakım süreçleri, yönetim süreçleri, hasta tatmini, çalışanlar açısından iş yeri ve çalışma koşulları, performans değerlendirme boyutları açısından ele alınmıştır. Sonuç olarak da sağlık alanında TKY uygulamaları açısından psikiyatri ekibinin üstlenebileceği görev ve rollere ilişkin öneriler oluşturulmuştur
Total Quality Management And Health Care Sector
In an institution, an increase in total quality not only requires the inclusion of production and manifacturing process but all processess and functions beginning from planning to development or after sale services. Total quality management (TQM) is a consumer centered approach. Both external consumers that actually buys the goods or internal consumers who work for the organisation are included in consumer concept with this system. Producers in consumer centered approach do believe that quality could only be defined by the requirements and expectations of the consumer. In this review, based on TQM approach, health care sector was scrutinized in terms of medical care and management processess, patients' satisfaction, working conditions for health care workers and performance assessment. The very possible role of psychiatric team in the practice of TQM in health care sector was also discussed.