Dergi Ara >>
Yıl:1994; Cilt: 2; Sayı: 2>> Özet
Kriz Dergisi; 1994;2(2):327-330
Yatan Psikiyatrik Hastalardan İntihar Girişimi Olanlarda Demografik Özellikler ve Psikiyatrik Bozuklukların Retrospektif Araştırılması
N Kocal, B Coşar, S Candansayar, Z Arıkan, E Işık
Gazi Uni. Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
Bu çalışmada intihar girişimi olan 125 hasta retrospektif olarak incelenmiştir. Bu hastaların demografik özellikleri, tanıları, İntihar girişim şekilleri ve sayılan incelenmiş ve tartışılmıştır.
Retrospective evaluation of demographic features and psychiatric disorders in inpatients with suicide attempt history
In this study 125 patients who committed suicide were examined retrospectively. Their demographic properties, diagnosis, the way and the number of suicides they committed were examined and discussed also.