Dergi Ara >>
Yıl:2013; Cilt: 4; Sayı: 39>> Özet
TAM METİN
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi; 2013;4(39):95-105
Psikolojik Danışman Adaylarının Başarı Yönelimlerinin Bazı Değişkenlere Göre Yordanması
H Odacı, ÇB Çelik, Ö Çikrıkci
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon
Bu araştırmanın amacı, Psikolojik Danışma ve Rehberlik bölümü öğrencilerinin kendilik algısı, öz-yeterlik inançları ve stresle başa çıkma tarzlarının başarı yönelimi biçimlerini ne derece yordadığını belirlemektir. Ayrıca başarı yönelimi biçimlerinin cinsiyete ve sınıf düzeyine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek de araştırmanın diğer amaçlarıdır. Araştırmanın çalışma grubunu 228’i kız, 100’ü erkek toplam 328 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak 2x2 Başarı Yönelimleri Ölçeği, Sosyal Karşılaştırma Ölçeği, Stresle Başa Çıkma Ölçeği, Öz Etkililik Yeterlik Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular incelendiğinde, kendilik algısı, öz-yeterlik, sosyal destek arama, problem odaklı başa çıkma ve kaçınma öğrenme yaklaşma yönelimi toplam varyansın % 37’sini, öğrenme kaçınma yönelimi toplam varyansın % 5’ini, performans yaklaşma yönelimi toplam varyansın % 9’unu ve performans kaçınma yönelimi toplam varyansın % 22’sini açıkladığı görülmüştür. Ayrıca başarı yönelimi biçimlerinden öğrenme kaçınma yöneliminin cinsiyete göre, öğrenme yaklaşma ve öğrenme kaçınma yönelimlerinin ise sınıf düzeyine göre farklılaştığı tespit edilmiştir. Bulgular literatür ışığında tartışılmış ve ileride yapılacak araştırmalara yönelik önerilerde bulunulmuştur.
Predicting Candidate Psychological Counselors’ Goal Orientations As Related to Several Variables
The purpose of this research was to determine the degree to which Psychological Counseling and Guidance Department students’ self-perception, belief in their self-efficacy and ways of coping with stress predict their types of goal orientation. Another aim of the study was to determine whether types of goal orientation vary by gender and class year. The study group consisted of 328 students, 228 female and 100 male students. The 2x2 Achievement Goals Orientation Scale, Social Comparison Scale, Coping with Stress Scale, Self-Efficacy Scale and Personal Information Form were used as data collection tools. Examination of the data obtained showed that self-perception, self-efficacy, seeking social support, problem-focused coping and avoidance accounted for 37 % of total learning approach orientation variance, learning avoidance orientation accounted for 5 % of total variance, performance orientation accounted for 9 % of total variance and performance avoidance orientation accounted for 22 % of total variance. We also determined that learning avoidance goal orientation type varied according to gender, and learning approach and learning avoidance varied according to class year. The findings are discussed in the light of the literature and suggestions for future research are proposed.