Dergi Ara >>
Yıl:2013; Cilt: 4; Sayı: 39>> Özet
TAM METİN
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi; 2013;4(39):24-36
Aile İçi Şiddete Maruz Kalan Kadınlarda Aile İçi Şiddetle Başa Çıkma Özyeterliği
O Akpınar
Uşak Üniversitesi, Uşak
Bu araştırma, stresle başa çıkma tarzları (kendine güvenli yaklaşım, iyimser yaklaşım, çaresiz yaklaşım, boyun eğici yaklaşım, sosyal destek arama yaklaşımı) ve travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) belirtileri düzeyi değişkenlerinin aile içi şiddete maruz kalan kadınların aile içi şiddetle başa çıkma özyeterliği düzeylerini yordama gücünü ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Örneklem grubu, çeşitli kurumlara aile içi şiddet nedeniyle başvurmuş olan 328 kadından oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama araçları olarak, Aile İçi Şiddetle Başa Çıkma Özyeterliği Ölçeği, Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği, Olayların Etkisi Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Stresle başa çıkma tarzları alt boyutları ve TSSB belirtileri düzeyinin aile içi şiddete maruz kalan kadınların başa çıkma özyeterliğini yordama gücünü ortaya koymak amacıyla, örneklem grubunun puanları aşamalı çoklu regresyon analizine tabi tutulmuştur. Araştırmanın bulguları incelendiğinde; Aile içi şiddetle başa çıkma özyeterliğinin anlamlı yordayıcılarının sırasıyla, kendine güvenli yaklaşım, TSSB belirtileri düzeyi ve iyimser yaklaşım, değişkenlerinin olduğu bulunmuştur. Ancak, çaresiz yaklaşım, boyun eğici yaklaşım ve sosyal destek arama değişkenlerinin aile içi şiddete maruz kalan kadınların aile içi şiddetle başa çıkma özyeterliğinin anlamlı yordayıcıları olmadığı saptanmıştır.
Domestic Violence Coping Self Efficacy of Women Who Were Victimized by Domestic Violence
This study was carried out to predict the levels of domestic violence coping self-efficacy by the ways of coping (self confident approach, optimistic approach, helpless approach, subserviant approach, social support seeking approach) and the level of post traumatic stress disorder symptoms (PTSD) in women who were victimized by domestic violence. The sample research consists of 328 women who applied to various organizations due to being prone to domestic violence. Domestic Violence Coping Self-Efficacy Scale, Ways of Coping Inventory, Impact of Events Scale and Personal Information Form were used as data collection instruments in this study. In order to predict the levels of the domestic violence coping self efficacy by subscales of the ways of coping and PTSD level, sample group’s scores were put through the Stepwise Multiple Regression Analysis. When the findings of the research are examined; The significant predictors of domestic violence coping self efficacy are respectively; selfconfident approach, PTSD level and optimistic approach. However, helpless approach, sub-serviant approach and social support approach variables are not significant predictors of domestic violence coping self efficacy for women who exposed to domestic violence.