Dergi Ara >>
Anadolu Psikiyatri Dergisi>> Yıl:2009; Cilt: 10; Sayı: 4
Araştırma
1. Ölüm eğitiminin hemşirelerin ölüm kaygısı, ölüme ilişkin depresyon ve ölümcül hastaya tutumlarına etkisi
F İnci, F Öz
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2009; 10(4):253-260
ÖZET
TAM METİN
2. Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ölçeği, Endişe ile İlgili Olumlu İnançlar Ölçeği ve Endişenin Sonuçları Ölçeği'nin Türkçeye uyarlanması, geçerliliği ve güvenilirliği
S Sarı, İ Dağ
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2009; 10(4):261-270
ÖZET
TAM METİN
3. İş Yaşamında Yalnızlık Ölçeği Türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirlik çalışması
T Doğan, B Çetin, MZ Sungur
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2009; 10(4):271-277
ÖZET
TAM METİN
4. Antisosyal kişilik bozukluğu olgularında kendini yaralama davranışının saldırganlık, çocukluk çağı travmaları ve dissosiyasyon ile ilişkisi
A Algül, MA Ateş, M Gülsün, A Doruk, ÜB Semiz, C Başoğlu, S Ebrinç, M Çetin
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2009; 10(4):278-285
ÖZET
TAM METİN
5. Depresyon hastalarında, nöbet geçirme süresi ve uygulanan elektriksel dozun, elektrokonvülsif tedaviye verilecek klinik yanıt hızı ile ilişkisi: Retrospektif bir çalışma
A Eşsizoğlu, A Yaşan, İ Bülbül, H Akkoç, EA Yıldırım, M Özkan
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2009; 10(4):286-292
ÖZET
TAM METİN
6. Sivas'ta bir psikiyatri kliniğinden taburcu olan hastaların ruhsal durumları, işlevsellik düzeyleri ve ilgili etkenler
L Anlar, S Doğan, O Doğan
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2009; 10(4):293-300
ÖZET
TAM METİN
7. Huzurevindeki yaşlılarda demans yaygınlığı, ilişkili risk etkenleri ve eşlik eden psikiyatrik tanılar
T Amuk, NK Oğuzhanoğlu, A Oğuzhanoğlu, GS Varma, F Karadağ
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2009; 10(4):301-309
ÖZET
TAM METİN
8. Okul reddi olan çocuk ve ergenlerin klinik özellikleri
K Bahalı, AY Tahiroğlu, A Avcı
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2009; 10(4):310-317
ÖZET
TAM METİN
9. Kronik böbrek yetmezliği olan çocuk ve ergenlerin depresyon, sosyal anksiyete ve aleksitimi açısından değerlendirilmesi
G Keskin, A Bilge
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2009; 10(4):318-324
ÖZET
TAM METİN
Derleme
10. Fanatizmin psikodinamiği
E Göka, S Göka
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2009; 10(4):325-331
ÖZET
TAM METİN
11. Psikolojik otopsi ve Türkiye'deki uygulamaları
M Ak, KN Özmenler, A Özşahin
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2009; 10(4):332-335
ÖZET
TAM METİN
12. Şizofreni hastalarında antipsikotik kullanımına bağlı hiperprolaktinemi ve kemik metabolizma bozuklukları
G Karakuş, L Tamam, M Zengin
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2009; 10(4):336-342
ÖZET
TAM METİN