Dergi Ara >>
Yıl:2011; Cilt: 4; Sayı: 4>> Özet
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi; 2011;4(4):76-81
Koruyucu Psikiyatri Açısından Madde Bağımlılığı/Kötüye Kullanımı
K Ögel
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul
Madde kullanımına yönelik koruyucu ruh sağlığı çalışmaları tüm dünyada uzun yıllardır süren çalışmalardır. Madde kullanımına yol açan risk etkenleri ile koruyucu etkenler, koruyucu çalışmalarda göz önüne alınmalıdır. Koruyucu çalışmalar daha madde kullanımına olan çok talebi azaltma yönündedir. Bu amaçla uygulanan yöntemlerin yılların birikimiyle oluşan temel ilke ve kurallara uyması etkinliği artırmaktadır. Madde kullanımına yönelik koruyucu çalışmalar aile, okul ve toplum temelli olabilir. Uygulanan stratejiler bilgilendirme, psikososyal beceri geliştirme, çevresel ve toplumsal yaklaşımlar biçiminde çeşitlendirilebilinir.
Prevention of Substance Abuse/Addiction
Preventive mental health studies on drug use have been carried out all over the world for many [year]s. In preventive studies, risk and protective factors that lead to drug use should be taken into consideration. Preventive studies are towards decreasing the demand for drug use. When procedures that are applied to reach this aim concur with the fundamental principles and rules that have been developed by the past experience, the effectiveness is increased. Preventive studies on drug use can be based on family, school and society. Applied strategies can vary as providing information, developing psychosocial skills and environmental and societal approaches.