Dergi Ara >>
Yıl:2011; Cilt: 4; Sayı: 4>> Özet
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi; 2011;4(4):61-69
Koruyucu Psikiyatri Açısından Anksiyete Bozuklukları
N Dilbaz, OB Kaya, H Kaya
Ankara Numune Hastanesi, Ankara
Anksiyete bozuklukları ilerleyici olarak rahatsızlık veren, oldukça yaygın olan ve bireye, bireyin ailesine ve topluma maliyeti olan bozukluklardır. Bu olumsuz sonuçlar sadece etkin tedavilerin yaygınlaştırılması ile değil aynı zamanda önleme programlarının daha etkin bir şekilde uygulanmasıyla da azaltılabilir. Anksiyete bozuklukları için risk faktörleri ve dengeleyici faktörler koruyucu müdahalelerden en çok fayda görecek grupları belirlemeye yardımcı olmaktadır. Bu alandaki çalışmalar artmakla birlikte hala yetersizdir. Bu yazıda önleme programları ile ilgili modellerin derlenmesi amaçlanmıştır.
Anxiety Disorders in Preventive Psychiatry
Anxiety disorders are common, progressively disturbing disorders with a considerable economic burden on the individual, family, and society. These negative results can be decreased not only by extending the effective treatments but also performing the prevention programs more actively. Risk factors and buffering factors for anxiety disorders help to determine who will most benefit from preventive interventions. Numbers of studies have also increased in this field; however they are still far from being sufficient. In this article the review of prevention program models is aimed.