Dergi Ara >>
Yıl:2011; Cilt: 4; Sayı: 4>> Özet
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi; 2011;4(4):57-60
Koruyucu Psikiyatri Açısından Duygudurum Bozuklukları
F Akdeniz
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir
Duygudurum bozuklukları yineleyici olabilir ve yeti yitimi ile seyreder; birey sosyal, psikolojik ve ekonomik sorunlar yaşayabilir. Bu nedenlerden dolayı hastalık görülme sıklığının azaltılması (birincil koruma), hastalığın erken tanınması ve tedavisi (ikincil koruma) ve kronik durumlarda rehabilitasyonu (üçüncül koruma) sağlanmalıdır. Unipolar depresyonda risk faktörlerini (başta aile içi şiddet, duygusal ihmal ve cinsel kötüye kullanımlar) belirleyip önlemek daha ön planda iken bipolar bozuklukta erken tanı, hastalık farkındalığını artırma ve hastalık yinelemesini önlemek daha önemlidir. Bu gözden geçirme yazısında unipolar depresyon için etiyolojideki risk faktörleri (stres verici yaşam olayları, kişilik özellikleri, kadın üreme dönemleri) üzerinde durulduktan sonra birincil, ikincil ve üçüncül koruma işlenmektedir. Bipolar bozukluk başlığı altında ise hastalığın erken tanınmasındaki zorluklar (ilk hastalık döneminden ilk ilaç kullanımına kadar geçen sürenin uzun olması) ve düzenli koruyucu tedavinin önemi üzerine vurgu yapılmaktadır.
Preventive Psychiatry in Mood Disorders
Mood disorders can be recurrent and cause disability; the individual can experience social, psychological and economic problems due to the mental disorder. Because of these reasons, the insidance of the mood disorders should be lowered (primary prevention), the awareness (early recognition) and prophylactic treatment of illness (secondary prevention) and rehabilitation of chronic patients (tertitary prevention) should be planned. In the case of unipolar depression, risk factors (especially violence within the family, emotional neglect and sexual abuse) should be determined. In the case of bipolar disorder, early recognition of the diagnosis and increased the awareness of the illness and prevention of relapse and recurrence are very important. We will review the risk factors related with etiology of unipolar depression (stressful life events, personality traits, female reproductive events) and mention about the primary, secondary and tertiary prevention methods. Under the bipolar disorder topic, we will review the difficulties in the early diagnosis of bipolar disorder (the length of the duration between the first symptoms and initiation of the first psychotropic drug) and the importance of the prophylactic mood stabilization treatment.