Dergi Ara >>
Yıl:2011; Cilt: 4; Sayı: 4>> Özet
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi; 2011;4(4):1-9
Koruyucu Psikiyatri: Tarihçesi, Sınırları, İlgili Disiplinler
B Coşkun
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye
Koruyucu psikiyatri kavramının tarihsel gelişimine bakarken psikiyatrinin kilometre taşlarına kısaca da olsa değinmek kaçınılmaz olmaktadır. Bireyleri ruhsal hastalıklardan korumak ve ruh hastalığı olanlardan toplumu korumak bazen birbirini tamamlayabilmekte, bazen de biri diğerinin önüne geçebilmektedir. Yazıda, öncelikle kavramların gelişimi üzerinde durulmuş, koruma ya da korunmanın kimler tarafından uygulanacağı, devletin ve bireylerin rolü, karar vericilerin ne tür durum ya da olaylardan etkilendikleri, dünyanın değişik yerlerinde ne gibi uygulamalar yapıldığı gibi konulara değinildikten sonra da koruyucu ruh sağlığı programlarında ekip çalışmasının yeri ve önemi örneklerle ele alınmıştır.
Preventive Psychiatry: History, Limits, Related Disciplines
It is inevitable not to mention the milestones of psychiatry when looking at the history of preventive psychiatry. Preventing the individuals from mental disorders or preventing the community from mentally ill may sometimes complement each other and at other times one prevails the other. In this paper, first the development of the relevant concepts have been described, then responsibilities of various parties, factors and situations affecting decision makers, different types of implementations from different corners of the world, and the role and importance of team work in preventive psychiatry have been discussed with examples.