Dergi Ara >>
Yıl:2011; Cilt: 4; Sayı: 3>> Özet
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi; 2011;4(3):35-43
Stres ve Genel Tıbbi Hastalıklar
Y Bez, G Alpak, MC Kaya
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi
Strese organizmanın göstereceği tepkiye santral sinir sisteminin merkezi rol oynadığı içerisinde öncelikle endokrinolojik ve immünolojik sistemlerin görev aldığı mekanizmalar aracılık etmektedirler. Stres çoğunlukla kardiyovasküler hastalıklar, gastrointestinal hastalıklar, nörolojik hastalıklar ve dermatolojik hastalıkalar açısından önemli bir risk faktörü olarak karşımıza çıkmaktadır. Güncel kanıtlar stresin endokrinolojik ve onkolojik hastalıklar üzerine doğrudan etkilerini ortaya koyma konusunda halen yetersizdir. Öte yandan çok çeşitli diğer tıbbi hastalıklarla psikolojik stresin ilişkisini araştıran oldukça kapsamlı çalışmalar mevcuttur. Stres bazen bir hastalığı başlatan, bazen hastalığın devamında hastalığa eşlik eden, bazen hastalık seyrini kötüleştiren ve bazen de tedaviye dirence aracılık eden bir faktör olabilmektedir. Bu makalede çeşitli tıbbi hastalıklar ve stres arasındaki ilişkinin doğasını güncel literatür bilgileri ışığında derlenmeye çalıştık. Ayrıca, stresin etkilerine aracılık eden biyolojik mekanizmalara da olabildiğince değinmeye çalıştık.
Stress and General Medical Illnesses

Central nervous system plays a pivotal role in the mechanisms, primarily involving endocrinological and immunological systems, that mediate the responses of organism to stress. Stress arises as an important risk factor usually for cardiovascular, gastrointestinal, neurological, and dermatological disorders. Current evidence is still not convincing enough in demonstrating impact of stress on endocrinological and oncological illnesses. On the other hand, numerous studies extensively investigated the associatoins between various other medical illnesses and psychological stress. Stress sometimes may trigger an illness, sometimes accompany it, sometimes aggrevate the symptoms of that specific illness, or sometimes cause resistance to treatment. In this article, we aimed to review the nature of the relationship between various medical illnesses and psychological stress in the light of current literature. Besides, we also tried to touch on the biological mechanisms that mediate the effect of psyhological stress.