Dergi Ara >>
Yıl:2010; Cilt: 18; Sayı: 1>> Özet
TAM METİN
Kriz Dergisi; 2010;18(1):33-44
Koşulsuz Kendini Kabul Ölçeğinin Türk Üniversite Öğrencileri için Geçerliği ve Güvenirliği
NA Kapıkıran, Ş Kapıkıran
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Denizli
Amaç: Bu çalışma, Akılcı Duygusal Davranış Terapileri çerçevesinde geliştirilen Koşulsuz Kendini Kabulü Ölçeği’nin Türk üniversite öğrencileri için geçerliğini ve güvenirliğini saptamayı amaçlamaktadır. Yöntem: Araştırmanın katılımcıları, 134’i kız ve 95’i erkek olmak üzere 229 üniversite öğrencisinden oluşmaktadır. Ölçeğin geçerliği için, Faktör analizi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca ölçeğin ayırt edici geçerliğini belirlemek üzere, Fonksiyonel Olmayan Tutumlar Ölçeği, Otonomi-Sosyotropi Ölçeği, Kısa Semptom Envanteri kullanılmıştır. Ölçeğin güvenilirliği, Cronbach alfa, test tekrar test ve madde test toplam puan korelasyon katsayılarının hesaplanmasıyla gerçekleştirilmiştir. Bulgular: KKKÖ’nün faktör analizi sonucu ölçeğin iki boyutlu olduğu saptanmıştır. Ölçek toplam varyansın %36.77”sini açıklamaktadır. KKKÖ’nin ayırt edici geçerliği için uygulanan sosyotropi ve kısa semptom envanteri ve fonksiyonel olmayan tutumlar ölçeği puanlarıyla anlamlı düzeyde ilişki kaydedilmiştir. Ölçeğin güvenirliği için gerçekleştirilen Cronbach alfa değeri .76, test tekrar test korelasyonu r=.62 ve maddetoplam puan korelasyonları .40-72 arasında değişmektedir. Sonuç: Araştırma verilerilerinin analizi sonucu Koşulsuz Kendini Kabul Ölçeğinin Türk üniversite öğrencileri için geçerli ve güvenilir şekilde kullanılabileceği sonucuna varılmıştır. Gerek terapi ve danışma sürecinde gerekse koşulsuz kabülün ilişkili olduğu değişkenlerin belirlenmesinde araştırmacılarca kullanılabilir bir ölçektir.
Unconditional Self-Acceptance SCale: The Validity and Reliability for Turkish University Students
Purpose: The aim of the present study is to investigate the reliability and validity of Unconditional Self Acceptance Scale that was developed within the Rational Emotive Behavior Therapies literature for Turkish university students. Method: Participants consisted of 229 students from eight departments of which 134 were female and 95 male. Also, the scale to determine the validity of distinctive, dysfunctional Attitudes Scale, Autonomy- Sociothropy Scale, Brief Symptom Inventory were used. To determinate the reliabilty of scale, Cronbach’s Alpha coefficients and test re-test reliability, correlation coefficients of item-total were conducted. Findings: The Unconditional Self- Acceptance Questionnaire (USAQ) consists of two factors (conditional self-acceptance, unconditional self-acceptance). The factors can explain 36.77% of the variance. When we look at the discriminant validity, USAQ had significant and inverse correlations with sociotropy and Short Symptom Inventory. The reliability of the USAQ was calculated as alpha: 76 and the internal correlation among the items and total correlation varied between .40 to .72. Conclusion: As a result of analysis of research data, the questionnaire proved to be valid and reliable to be used in further studies for Turkish university students.