Dergi Ara >>
Yıl:2011; Cilt: 4; Sayı: 1>> Özet
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi; 2011;4(1):60-66
Türkiye?de Adli Psikiyatri Uygulamaları
BM Savrun
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri AD, İstanbul
Adli psikiyatri hukuk ile tıbbın kesişme noktasında bulunan bir disiplindir. Her ülkenin hukuku farklılıklar gösterdiğinden, adli psikiyatri uygulamaları da ülkeden ülkeye farklılıklar göstermektedir. Bu nedenle bütün dünyanın üzerinde hemfikir olduğu bir klavuz yoktur. Aslında yan dal olması gereken adli psikiyatri çeşitli nedenlerle ülkemizde hayata geçememektedir. Türkiyedeki uygulamalarda her psikiyatri uzmanı görevlendirildiği takdirde adli vakalarda bilirkişilik yapmak zorunda kalmaktadır.Bu nedenle psikiyatri ihtisası sırasında adli psikiyatri eğitimi çok önemli hale gelmektedir. Adli psikiyatri bir çok uygulama alanına sahip olmakla birlikte iki ana kategori öne çıkar. Bunlardan birincisi herhangi bir suç sırasında işlediği fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılayıp algılayamadığı veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin önemli derecede azalıp azalmadığı konusudur. Ceza ehliyeti olarak da adlandırılan bu durum psikiyatristlerin en sık karşı karşıya kaldığı adli tablodur. Diğer ana kategori ise kişinin haklarını kullanıp kullanamayacağının saptanacağı fiili ehliyet değerlendirilmesidir. Bu gözden geçirmede Türkiyedeki adli psikiyatri uygulamaları aktarılacaktır.
Forensic Psychiatry Practices in Turkey
Forensic psychiatry is a discipline which stands on the intersection point of Law and Medicine. Forensic psychiatry practices show variety because each country has different Law practices. Indeed, a globally accepted guideline does not exist. Forensic psychiatry needs to be accepted as a subspeciality area but it does not take place in our country due to different reasons. If psychiatrists are assigned, they are obliged to be court experts in forensic cases in Turkey, therefore forensic psychiatry education has great importance during psychiatry residency. Forensic psychiatry have many practice areas, but two main categories show prominence. First category is the matter about to perceive the meaning and results of the juridical act or about to investigate the existence of a significant lack of ability to direct behaviours, in course of the crime. This situation also named as criminal liability, is the most common forensic case that psychiatrists faced with. The other main category is the evaluation of mental competency, use of individual rights. In this review Turkish forensic psychiatry practices will be discussed