Dergi Ara >>
Yıl:2009; Cilt: 2; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi; 2009;2(3):56-66
Genel Tıbbi Durumlara Bağlı Kişilik Değişiklikleri
E Ozan, E Oral
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Erzurum
Bedensel ya da nörolojik hastalıklar, bireyin; davranış, güdülenme, duygudurum, yargılama ve dürtü denetimi alanlarında değişikliklerle kendini gösterebilir. Konfüzyonel durumlar, demans, psikoz, depresyon ve kişilik değişikliği, bedensel hastalıklara bağlı ruhsal bozuklukların sık karşılaşılan görünümleriyken; anksiyete, mani ve konversiyon daha az sıklıktadır. Bireyin süregelen kişilik hatları ve huy özelliklerinde oluşan değişiklikleri tanımlamak ve sınıflandırmak güçtür. Kişilik değişikliğinin özelliği, hastalık sürecinin; frontal lob, temporal lob ya da her iki lobun yapı ve işlevleri üzerindeki etkisine bağlıdır. Öyküde; başağrısı, bayılma, nöbetler, kafa yaralanması, fokal nörolojik sorunlar (görme bozukluğu, güçsüzlük, koordinasyon bozukluğu vb.), kalp ve akciğerle ilgili yakınmalar, idrar-dışkı tutamama, beden ağırlığında değişiklik ya da yüksek ateş saptanması, ileri incelemeyi gerektirir. Kişilikteki değişim, bireyin; aile, dost ve iş arkadaşlarıyla olan ilişkilerini bozarak boşanması, işini yitirmesi ya da yasal sorunlar yaşaması gibi olumsuz sonuçlar doğurabilir. Belirtilere yönelik tedavi yanında altta yatan nedenin belirlenip, olanak varsa, tedavi edilmesi en uygun yaklaşımdır. Bilgilendirme, duruma göre hastanın gözetimi ve vasi tayini gerekebilir.
Personality Changes Due To General Medical Conditions
Patients with medical or neurologic disease may present with alterations in behavior, motivation, affect, memory, judgment and impulse control. Confusional states, dementia, psychosis, depression and personality changes are the most frequent manifestations; with anxiety, mania and conversion disorder occurring less often. Alterations in basic personality traits and temperament are hard to describe and categorize. Features of a personality change depend on the burden of the disease process falling on frontal lobe (presenting with Frontal Lobe Syndrome), on temporal lobe (Klüver-Bucy syndrome) or both. A history of headaches, syncope, seizures, head trauma, focal neurologic problems (visual disturbance, weakness, incoordination etc.), cardiopulmonary complaints, incontinence, weight change, or fevers should prompt further investigation. Personality change may impair the patient's ability to relate to family, friends, and co-workers; resulting in divorce, job termination, or legal difficulties. Concurrent with symptomatic treatment, one must diagnose and, if possible, treat the underlying cause. Typically, some form of supervision is required; guardianship may be indicated