Dergi Ara >>
Yıl:2009; Cilt: 2; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi; 2009;2(3):47-55
Frontal Lob Sendromu
N Aydın
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Erzurum
Beyin damar hastalıkları, kafa travması, beyin tümörleri, beyin enfeksiyonları, nörodejeneratif hastalıklar gibi frontal loblarda hasara yol açan beyin patolojileri sosyal uyum ve kişilikte belirgin değişikliklere yol açabilirler. Frontal loblarda işlev bozukluğuna yol açan durumlar nisbeten özgül bir klinik tablo ile sonuçlanır. Olgu bildirimleri ve görüntüleme çalışmaları lateral prefrontal hasarlı hastaların apati, kayıtsızlık ve yürütücü işlevlerde yetersizlik gösterebileceğini ortaya koymaktadır. Diğer taraftan, ventromedial prefrontal korteks hasarı dürtü kontolünde yetersizlik, öfori, enerji artışı, agresyon, şiddet ve sosyopatiye yol açabilir. Frontal lob beyindeki en büyük lob olmakla birlikte rutin nörolojik muayenede çoğu kez özel olarak değerlendirilmez. Bir hastanın öyküsü frontal lob işlev bozukluğunu düşündürdüğünde, ayrıntılı bir nörodavranışsal değerlendirme yapılması frontal lob işlevlerini ortaya koymak açısından gereklidir.
Frontal Lobe Syndrome
Brain pathologies such as cerebrovascular disease, head trauma, brain tumors, brain infections, neurodegenerative diseases that damage the frontal lobes can also result in profound changes in personality and social adjustment. Dysfunctions of the frontal lobes result a relatively specific clinical syndromes. Case reports and imaging studies have implicated that the patients with lateral prefrontal damage may show apathy, indifference, speech poverty, and poor executive abilities. On the other hand, damage to the ventromedial prefrontal cortex may lead to poor impulse control, puerility, euphoria, increased energy, aggression, violence and sociopathy. The frontal lobe is the largest lobe in the brain, yet it is often not specifically evaluated in routine neurologic examinations. When a patient's history suggests frontal lobe dysfunction, a detailed neurobehavioral evaluation is necessary to probe frontal lobe functions.