Dergi Ara >>
Yıl:2008; Cilt: 16; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Kriz Dergisi; 2008;16(2):33-41
Eğitim Çalışanlarında Uyku Kalitesi ve Tükenmişlik Sendromu
Z Merey, M Boysan, C Ateş
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Van
Amaç: İş ortamı ve uyku kalitesi ilişkisini ele alan araştırmaların sayısı her geçen gün artmaktadır. Bu çalışmada mesleki ve demografik özellikler de dikkate alındığında uyku kalitesinin tükenmişlik düzeyleriyle ne ölçüde ilişkili olduğu araştırılmıştır. Yöntem: Van Merkezde ilköğretim okullarında çalışmakta olan 198 öğretmene demografik soru formu, Maslach Tükenmişlik Ölçeği ve Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi uygulanmıştır. Uyku kalitesiyle mesleki ve kişisel özelliklerin tükenmişlik düzeylerine etkisi regresyon ağacı kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgular: Öznel uyku kalitesinin tükenmişliğin stresle ilişkili alt faktörleri olan Duyarsızlaşma ve Duygusal Tükenme ile önemli düzeyde ilişkili olduğu bulunmuştur. Kişisel Başan'nın daha çok mesleki özelliklerle ilişkili olduğu görülmüştür. Sonuç: Öznel uyku kalitesi tükenmişlik düzeylerindeki artışta önemli rol oynamaktadır. Uyku kalitesini artırıcı önlemlerin alınması, çalışanların iş kalitesinin artmasına ve ruh sağlığının korunmasına katkıda bulunacaktır.
Sleep Quality and Burnout Syndrome Among Teaching Staff
Objective: The studies that address risk factors of burnout syndrome make more emphasize on sleep quality as well as occupational characteristics. The aim was to assess influence of sleep quality on occupants' burnout syndrome as occupational and demographical characteristics were taken into account. Method: Demographical questionnaire, Maslach Burnout Inventory and Pittsburgh Sleep Quality Index were administered among 198 teachers working in Van Centrum. Relations between occupational and demographical characteristics, sleep quality, and burnout syndrome were analyzed using regression trees. Results: Subjective sleep quality was substantially associated to Emotional Exhaustion and Depersonalization in

which both represent stress related dimensions of burnout syndrome. Personal Accomplishment was predicted by occupational characteristics. Conclusion: Sleep quality plays an important role on elevations of burnout scores. Interventions in order to improve occupants' sleep quality will contribute to their work quality and prevent their psychological health.