Dergi Ara >>
Yıl:2008; Cilt: 16; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Kriz Dergisi; 2008;16(2):25-31
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuklarda Uyku Sorunları ve Klinik Değişkenlerle İlişkisi
P Öner, ÖŞ Üneri, B Rezaki, Ş Bodur
Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk-Ergen Psikiyatrisi Bölümü
Amaç: Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) ve uyku sorunları arasında gerek nesnel gerek öznel ölçüm araçları kullanılarak yapılan araştırmalar, uyku sorunlarının DEHB olgularında daha sık görüldüğünü göstermektedir. Bu çalışmada DEHB hastalarında bildirilen uyku sorunlarının ve bunların DEHB alt gruplarıyla ve eş tanılarla ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Araştırmaya 8,9 + 2,8 (SD) yaş ortalamasında 73 DEHB ve yaş ve cinsiyet bakımından eşleştirilmiş 41 Sağlıklı olgu alınmıştır. Tüm olgular Kiddie -SADS-Present and Lifetime Version (Şimdi ve Yaşam Boyu şekli) (KSADS-PL) yarı-yapılandırılmış görüşme ile değerlendirilmiş; DEHB tanısı ve eştanılar DSM-IV tanı ölçütleri esas alınarak konulmuştur. Uyku sorunlarına dair verilerin toplanması amacıyla anne-babaların doldurduğu Pediatrik Uyku Ölçeği (PUÖ) kullanılmıştır. Bulgular: DEHB olgularının uykuyla ilişkili solunum bozuklukları Nefes Alma, Uykululuk ve Diğer Sorunlar

puanları ve toplam puan kontrol olgularından anlamlı olarak yüksektir. Nefes Sorunları puanı DEHB olgularında daha yüksektir ancak istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p=0.08). Bileşik tip ve dikkat eksikliğinin baskın olduğu DEHB olguları arasında uyku sorunları puanları açısından farklılık saptanmamıştır. Eştanı durumlarının varlığı da uyku sorunlarını etkilememektedir. Sonuç: Önceki yazın ile uyumlu biçimde DEHB olgularında kontrollerden anlamlı düzeyde fazla uyku sorunu bulunduğu saptanmıştır; ancak eştanı bulunması ile uyku sorunlarının düzeyi arasına anlamlı bir ilişki tespit edilmemiştir.
Sleep Problems and Their Clinical Correlations in Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder
Purpose: Results from both subjective and objective studies have reported that children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder

(ADHD) had higher sleep-related problems than controls. The aim of the study is to assess the relationship between sleep problems and ADHD subtypes and ADHD comorbidities. Method: Subjects were 73 ADHD patients and 41 healthy controls mean age of 8,9 ± 2,8 (SD) who diagnosed with Kiddie -SADS-Present and Lifetime version (KSADS-PL), a semi-structured clinical schedule. Parents completed Pediatric Sleep Questionnaire (PSQ) to assess sleep-related problems. Findings: Subjects with ADHD had higher PSQ Behavior, Sleepiness and Other Problems scores when compared with control subjects. ADHD subjects also had higher Breathing score, which showed a statistical trend to significance (p=0.08). PSQ Sleepiness, Breathing and Other problems scores were not different between subjects with combined type or inattnetive types of ADHD. Comorbidity did not significantly effect PSQ scores. Results: The results are compatible with the previous literature and showed that ADHD cases have significantly higher sleep-related problems, but there is no significant relationship between ADHD comorbidities and level of sleep problems.