Dergi Ara >>
Yıl:2008; Cilt: 16; Sayı: 1>> Özet
TAM METİN
Kriz Dergisi; 2008;16(1):19-23
Bir Eğitim Hastanesinde İstenen Psikiyatri Konsültasyonlarının Değerlendirilmesi
M Kuloğlu, A Çayköylü, ES Akyol, A İbiloğlu, E Yılmaz
Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği
Bu çalışmada bir eğitim hastanesinde verilen psikiyatri konsültasyon hizmetlerinin hastaların sosyodemografik özelliklerine, istem yapan kliniklere, isteme nedenlerine ve konulan psikiyatrik tanılara göre dağılımı incelenmiştir. Çalışma grubunu Ocak-Ağustos 2007 tarihleri arasında Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde psikiyatri dışı kliniklerde yatarak ve ayaktan tedavi gören ve psikiyatri konsültasyonu istenen 545 hasta oluşturmuştur. En fazla konsültasyon istemi dahiliye ve nöroloji kliniklerince yapılmıştır. En sık konsültasyon isteme nedeni ise bir gerekçe göstermeksizin hastanın psikiyatrik yönden değerlendirilmesi olarak bulunmuştur. Yapılan psikiyatrik değerlendirme sonrasında en sık konulan tanılar anksiyete ve depresif bozukluklar olmuştur. Çalışmamızın sonucunda psikiyatri dışı kliniklerde değerlendirilen hastaların tanı ve tedavilerinin düzenlenmesinde psikiyatrik konsültasyonun önemini vurgulayan sonuçlar elde edilmiştir
Evaluation of Referred Psychiatry Consultations at an Education Hospital
In this study, we examined the distribution of the referred psychiatry consultations according to the patients' sociodemographic features, the clinic concultations received from, reasons of the concultations, the psychiatric diagnoses and the attitudes of the patients and the physicians in an education hospital. The study group consist of the consulted in and outpatients (n=545) who have been treated in the clinics other than psychiatry, between January-August 2007 in Ankara Atatürk Education and Research Hospital. The concultations most frequent received from are the internal medicine and neurology departments. The most frequent cause of requirement of the concultations is psychiatric examination without any spesific reason. Anxiety and depressive disorders are the most common disorders diagnosed after psychiatric evaluation. At the and of the study, we found out the results that emphasized the importance of psychiatric consultation in diagnosed and treatment of patient evaluated in other clinics.