Dergi Ara >>
Yıl:2008; Cilt: 16; Sayı: 1>> Özet
TAM METİN
Kriz Dergisi; 2008;16(1):11-18
Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi: Anksiyete Bozuklukları
P Öner, H Türkçapar, ÖŞ Üneri
Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk-Ergen Psikiyatrisi Bölümü
Amaç: Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) erişkinlerde uzun yıllardır kullanılan, etkinliği deneysel çalışmalarla kanıtlanmış bir psikoterapi yöntemidir. Çocuk ve ergenlerde BDT uygulamaları görece daha yenidir. Bu gözden geçirme yazısında çocuk ve ergen yaş grubunda BDT ile ilgili kaynakça bilgisinin özetlenmesi, çocuk ve ergenlerde sık görülen psikopatolojilerde BDT uygulamasıyla ilgili özelliklerin tartışılması amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmada pubmed arama motoru kullanılarak çocuk ve ergenlerde bilişsel davranışçı terapi ile ilgili kaynakça bilgisi çocuk, ergen, bilişsel davranışçı terapi anahtar sözcükleri kullanılarak taranmış, ek olarak konu ile ilgili temel kaynak kitaplardan yararlanılmıştır. Giriş kısmında kaynak kitap bilgilerine, özgül bozukluklardan bahsedilirken de tam metnine ulaşılabilen, kontrollü çalışmalar ve gözden geçirme yazılarına ağırlık verilmiştir. Bulgular: Kaynakçada, yetişkinlikte görülen bir çok bozukluğun temelinde yer alan uyum bozucu şemaların çocukluk döneminde yerleştiği vurgulanmakta; çocuk ve ergenlerde BDT uygulaması sırasında başvuranların gelişim düzeylerine uygun olarak yapılması gereken girişimlerin üzerinde durulmaktadır. Sonuç: BDT'nin basitleştirilmiş, gelişimsel dönemlere göre uyarlanmış aileyi de içine alan şekilde çocuklara uygulanmasının yararlı olacağına; bu uygulamaların çocuk ve ergen psikiyatristlerinin günlük pratiğinde artarak yer alacağına dair veriler hızla artmaktadır.
Cognitive Behavioral Therapy in Childen and Adolescents Anxiety Disorders
Objective: Cognitive Behavioral Therapy (CBT) is a psychotherapy method which has been used in adults for a long time and has established efficacy in experimental studies. Application of CBT is more recent in children and adolescents. In this review our aim was to summarize the literature of CBT applications in
children and adolescents and to discuss CBT use in common psychopathologies. Method: We used pubmed search motor and child, adolescent, and cognitive behavioral therapy key words to search for the relevant literature in addition to textbooks on the subject. We emphasized the textbook knowledge in the introduction part and full-text controlled studies and review articles for the respective specific disorders. Results: The literature indicated that maladaptive cognitive shemas that underlie various adult psychiatric disorders begin in childhood. The need to adapt CBT techniques to the developmental level of the children and adolescent subjects is also emphasized. Conclusion: The data indicating that use of simplified, developmental adapted and CBT in which the family also participates is effective in children and adolescents and that CBT will be increasigly included in the daily practice of child and adolescent psychiatrists are accumulating.