Dergi Ara >>
Yıl:2008; Cilt: 16; Sayı: 1>> Özet
TAM METİN
Kriz Dergisi; 2008;16(1):1-10
Yaşanan Bir Cinayet Olayı Sonrasında Üniversite Öğrencilerinde Depresyon ve Kaygı Düzeylerinin Değerlendirilmesi
D Gündoğar, Ö Akarsu, ÇL Baydar
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı.
Amaç: Tüm dünyada ve Türkiye'de kişilere karşı şiddet olayları gün geçtikçe artmaktadır. Güvenlik duygusunun bozulması ve şiddetle karşılaşmak ruh sağlığı üzerinde anksiyete, depresyon ve post travmatik stres bozukluğu gibi pek çok olumsuz etkiye yol açmaktadır. Bu çalışmanın amacı bir yüksekokulda yaşanan cinayet olayı sonrasında, aynı yüksekokulda okuyan öğrencilerin anksiyete ve depresyon düzeylerini değerlendirmektir. Yöntem: Süleyman Demirel Üniversitesi Yalvaç Meslek Yük-sekokulunda okuyan toplam 620 öğrenciye (343 kız, 277 erkek) yaşanan travmatik olayın sonrasında Demografik Veri Formu, Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ), Spielberger Durumluk ve Sürekli Kaygı Ölçeği uygulanmıştır (sırasıyla SDKÖ ve SSKÖ). Bulgular: Deneklerin yaş ortalaması 21,04'tür. BDÖ puanları ortalama 17,07± 10,08, SDKÖ ve SSKÖ puanları sırasıyla 47,37±12,91 ve 44,15± 13,09'dur. Kız öğrencilerin SDKÖ ve SSKÖ puanları erkek öğrencilere göre anlamlı olarak yüksektir. BDÖ kesme puanına göre deneklerin % 48,6'sında 17 ve üzerinde BDÖ puanı saptanmıştır. SDKÖ, SSKÖ ve ekonomik durum travma sonrası BDÖ puanının anlamlı yordayıcılarıdır. Sonuç: Şiddetle karşılaşma sonucunda üniversite öğrencilerinde depresyon ve anksiyete belirtilerinin yüksek düzeyde olduğu saptanmıştır. Kapsamlı çalışmalarla toplumsal şiddet olayları ve genel olarak güvenlik algısının düşmesinin ruhsal sağlık üzerindeki etkileri incelenmelidir.
Evaluation of Anxiety and Depression Levels in University Students Following A Murder Experience
Objective: Violence against individuals is increasing both in the world and in Turkey. Impaired sense of safety and violence exposure cause negative consequences on mental health such as anxiety, depression and posttraumatic
stress disorder. The aim of the present study is to investigate the depression and anxiety levels of university students following a recent murder event in the university. Method: Following the traumatic event, a total of 620 university students (343 female, 277 male) were evaluated with a demographic inquiry form, Beck Depression Inventory (BDI), Spielberger State and Trait Anxiety Inventory ( SSAI and STAI respectively). Results: Average age of the subjects is 21,04. Average BDI score was determined as 17,07± 10,08, while SSAI and STAI scores were 47,37±12,91 ve 44,15± 13,09 respectively. SSAI and STAI scores of the female subjects were significantly higher than the males. Regarding the cut-off score of the BDI, 48,6 % of the subjects revealed a score which is 17 or above. SSAI, STAI and economic status are determined to be the significant predictors of BDI score. Conclusion: The depression and anxiety scores of the university students were determined to be high following indirect exposure to violence. The effects of violence exposure and decreased sense of safety on mental health should be investigated by comprehensive studies.