Dergi Ara >>
Yıl:2008; Cilt: 1; Sayı: 1>> Özet
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi; 2008;1(1):1-7
Yeme Bozukluklarının Tarihçesi
MM Uğur
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri AD, İSTANBUL
Yeme bozuklukları tarihin ilk dönemlerinden beri insanlar arası ilişkilerde bir takım kültürel, dini değerlerin etkisiyle; onların aile ve toplumdaki diğer bireyler ile yaşadıkları patolojik ilişkilerin, içinde bulundukları gelişim problemlerini, ihmal edilmişliklerini ve günlük yaşamın onlarda ortaya çıkardığı kompleksleri ifade eden bir davranış biçimi olarak görüle gelmiştir. Tarihin belli dönemlerinde aşırı yemek yiyerek şişmanlamak revaçta olurken, bazı dönemlerde zayıf kalma daha çok, hatta yediklerini kusma derecesine kadar sürdüren ısrarcı ve patolojik bir takım davranış biçimleri görülmüştür. Ayrıca bu yazıda belli bölgelerde yaşayan insanların yemek yemeyi kültürel anlamda değerlendirip zayıf veya şişman kalmayı tercih edişleri üzerinde ve yeme bozukluklarının tarihsel gelişimi üzerinde durulurken, bu tercihlere sosyal statülerin, mesleklerin, dini inanış şekillerinin, gelişen gıda ve konfeksiyon sanayisinin etkilerinin önemi literatür ışığında gözden geçirilmiştir.
Historical Perspectives In Eating Disorders
Eating disorders are the projections of cultural differences, religious beliefs, their social and familial interactions These behavior disorders reflect their developmental proslems and their neglections by their societies. In the historical evaluations of eating disorders ,some have preferred to be obese whereas the others had preferred to be thinby vomiting,starvations, using laxativesto extreme degrees.Also in this article we have discussed that some people in the world had preferred eating as a cultural value and preferred to be thin or fat according to these values. In those instances eating disorders are evaluated according to the importance of their social,occupational statues and types of religious beliefs.Eating disorders are discussed according to the developing food,cosmetic and confectkion industry and these are mentioned under the light of the literature.