Dergi Ara >>
Yıl:2007; Cilt: 14; Sayı: 1>> Özet
TAM METİN
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi; 2007;14(1):24-32
Wisconsin Kart Eşleme Testi Performansından Gelişimin Niceliksel ve Niteliksel Etkileri
K Yalçın, S Karakaş
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü Ankara 2 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Ankara.
Amaç: Yönetici işlevleri ölçmede kullanılan Wisconsin Kart Eşleme Testi (WKET; Wisconsin Card
Sorting Test) performansının yetişkin düzeyine hangi yaşlarda ulaştığı konusu yazında belirsizdir.
Mevcut çalışmanın amacı WKET performansında yetişkin örüntüsünün ortaya çıkmasındaki kritik yaş
dönemini belirlemektir. Yöntem: Çalışma 159 sağlıklı çocuk üzerinde yürütülmüş, Grup 1'de 8-10 yaş
arasındaki 2.-5. sınıf öğrencileri, Grup 2'de ise 11-14 yaşları arasındaki 6.-8. sınıf öğrencileri yer
almıştır. Gruplarda cinsiyet ve sosyoekonomik düzeylerin eşdeğerli biçimde temsil edilmesine özen
gösterilmiştir. Sonuçlar: Çok değişkenli varyans analizi, puanların %65'inde iki grup arasında fark
olduğunu, 11 yaşından küçük çocukların daha çok hata yaptığını ve daha az doğru tepki verdiğini
ortaya koymuştur. Temel bileşenler analizi ile iki grup için elde edilen faktör örüntüsünün farklı olduğu
görülmüş, yetişkinlerdekine benzer örüntü 11 yaşından büyük çocuklarda gözlenmiştir. Tartışma:
Çalışmada elde edilen bulgular, WKET performansı ve yönetici işlevler açısından 11 yaşından küçük
ve büyük çocukların WKET performanslarının birbirinden anlamlı olarak farklı olduğunu göstermiştir.
Farkların sadece nicelik bakımından değil, aynı zamanda da nitelik bakımından olduğuna işaret
etmektedir. Buna göre, standart psikometrik araçların gelişim dönemleri boyunca aynı özellikleri temsil
ettiğini varsaymamak gerekmektedir.
Qualitative and Quantitative Effects of Development In Wisconsin Card Sorting Test Performance
Objective: The age level where performance on the Wisconsin Card Sorting Test (WCST), a representation
of executive function, reaches adult level is presently not clear. The aim of the present study was
to determine the age level where the adult pattern emerges. Method: The study was conducted on 159
healthy children. Group 1 consisted of 8-10 [year]s old children who were attending grades 2-5 of elementary
school. Group 2 consisted of 11-14 [year]s old children who were attending grades 6-8. Gender
and socioeconomic levels were equivalently represented in the research groups. Results: Multivariate
analysis of variance showed a significant difference in 65% of the scores. Children who were younger
than 11 [year]s committed more errors and had fewer correct responses. Principal component analysis
showed two different patterns for the two groups; the factor structure in the older group represented
the adult pattern. Discussion: These results showed that 11 [year]s of age is critical for WCST performance
and executive functions. The differences were not only quantitative but also qualitative.
Accordingly it should not be assumed that standard psychometric devices represent the same functions
throughout developmental stages.