Dergi Ara >>
Yıl:2021; Cilt: 13; Sayı: Ek 1>> Özet
TAM METİN
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar; 2021;13(Ek 1):421-440
Çok Boyutlu Varoluşsal Pişmanlık Envanterinin Türkçeye Uyarlanması: Güvenirlik ve Geçerlilik Analizi
EN Ermiş, S Bayraktar
İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul
Bu araştırmanın amacı “Çok Boyutlu Varoluşsal Pişmanlık Ölçeği (ÇBVPÖ)’nin Türk popülasyonunda geçerlik ve güvenilirlik analizini yapmaktır. Uyarlama çalışması 19-61 yaşları arasındaki kişilere uygulanmıştır. Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA), Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) ve test tekrar test güvenilirlik analizleri için iki ayrı örneklem üzerinden toplam 343 kişi ile çalışma yürütülmüştür. AFA sonucunda varyansın % 55.93’ünü açıklayan 34 madde ve içsel çatışma, kendine ilişkin pişmanlık, diğer kişilere ilişkin pişmanlık, kabullenme, duygusallık olarak 5 boyuttan oluşan bir yapı elde edilmiştir. DFA sonucuna göre maddelerin faktör yüklerinin .34 ile .88 arasında değiştiği görülmektedir. DFA sonucunda uyum indeksi değerleri; RMSEA .070; GFI .803; AGFI .861; CFI .850; χ2 ise 2.573 (p
Adaptation of Multidimensional Existential Regret Inventory to Turkish: Reliability and Validity Analysis
The aim of this study is to analyze the validity and reliability of the "Multidimensional Existential Regret Scale" (MDPS) in the Turkish population.The adaptation study was applied to people between the ages of 19-61. Exploratory Factor Analysis (EFA), Confirmatory Factor Analysis (CFA) and test-retest reliability analysis were performed on two different study groups consisted of 343 people. As a result of EFA, a 34-item and a five-factor structure model, consisting of internal conflict, self-regret, regret of other persons, acceptance, sensuality, which explains % 55.93 of the total variance was obtained. According to CFA results the factor loadings ranged between .34 and .88. Model fit indices were found as RMSEA .070; GFI .803; AGFI .861; CFI .850; ?2 2.573 (p