Dergi Ara >>
Yıl:2021; Cilt: 13; Sayı: Ek 1>> Özet
TAM METİN
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar; 2021;13(Ek 1):405-420
Bireylerin Kaygıları Covid-19 Salgınına Yönelik Algı ve Tutumlarını Etkiler mi?
H Kaçan, A Öztürk, VB Değer
Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu
Bu çalışma pandemi sürecinde bireylerin anksiyete düzeyleri ile Covid-19 salgınına yönelik algı ve tutum düzeylerini saptamak, anksiyetenin Covid-19 salgınına yönelik algı ve tutum düzeylerine etkisini incelemek amacıyla planlanmıştır. Tanımlayıcı kesitsel tipte bir araştırma olup, Tesadüfi örnekleme yöntemiyle toplumda yaşayan 707 birey ile yapılmıştır. Veriler bireylerin tanımlayıcı özellikler ile Beck Anksiyete Ölçeği ve Covıd-19 Salgınına Yönelik Algı ve Tutumları Değerlendirme Ölçeği ile toplanmıştır. Bireylerin anksiyete puan ortalamaları düşük bulunmuş olup, anksiyete düzeyleri ile nedenler algısı ve kaçınma davranışları arasında pozitif yönlü, hastalık algısı ile negatif yönlü ilişki saptanmıştır. Multiple regresyon analizi sonuçlarına göre, anksiyete değişkeninin nedenler algısı ve kaçınma davranışları üzerinde pozitif yönlü yordayıcı etkisinin olduğu bulunmuştur. Koronavirüs Salgınına Yönelik Algı ve Tutum ölçeği ile anksiyete arasında güçlü ilişkiler gözlenmiştir. İnsanların COVID19 salgınına yönelik algı ve tutumlarının psikososyal sorunlar ile ilişkisinin şiddeti ve doğasının iyi anlaşılması, olası sorunları önleyici sağlık politikaları geliştirmek için gereklidir. Dolayısıyla pandemiye yönelik algı ve tutumların değerlendirilmesi ve elde edilen sonuçlar üzerinden anksiyete, depresyon veya kişiler arası ilişkiler açısından incelemeler yapılması gerek uygulama alanında gerekse teorik alanda faydalı olacaktır.
Do the Anxiety of Individuals Affect their Perceptions and Attitudes towards the Covid-19 Outbreak?
This study is planned to determine the anxiety levels of individuals and their perception and attitude levels for the Covid-19 pandemic during the pandemic process and to examine the effect of anxiety on perception and attitude levels towards the Covid-19 pandemic. The data of the study were collected with the Assessment Scale for the Perceptions and Attitudes towards the Covid-19 Pandemic and the Beck Anxiety Scale. This is a descriptive cross-sectional type study, and it was conducted with 707 individuals living in the society using the random sampling method. Individuals' mean anxiety scores were found to be low, and a positive relationship was found between anxiety levels and causes perception and avoidance behaviors and a negative relationship with the disease perception. According to the results of multiple regression analysis, it was found that the anxiety variable had a positive predictive effect on the perception of causes and avoidance behaviors. A clear understanding of the severity and nature of the relationship between people's perceptions and attitudes towards the COVID-19 pandemic and psychosocialproblems is necessary to develop health policies that will prevent possible problems. Therefore, it will be useful both in practice and theory to evaluate the perceptions and attitudes towards the pandemic and examine the obtained results in terms of anxiety, depression, or interpersonal relations.